Alternative

Voor fraudeurs is er geen plek bij Bovemij. Lees hieronder hoe wij hiermee omgaan.

Wat is fraude?

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat je bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat je bij een schade of een uitkeringsverzoek juiste en volledige informatie verstrekt. Sommige mensen maken misbruik van financiële producten. Dat willen wij graag voorkomen omdat fraude uiteindelijk zorgt voor verhoging van de premie.

Helaas is er een kleine groep mensen die jouw en ons vertrouwen misbruikt. Wij vinden dit niet acceptabel. Daarom hebben wij een fraudebeleid. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude.
Onder fraude verstaan we het opzettelijk en op oneigenlijke gronden (proberen te) verkrijgen van een verzekeringsdekking of schadevergoeding. De volgende voorbeelden komen wij in de praktijk tegen:

 • Niet de waarheid vertellen om zo toch verzekeringsdekking te krijgen;
 • Zich arbeidsongeschikt of ziek melden, terwijl er in werkelijkheid gewoon wordt doorgewerkt;
 • Bij een inbraak meer spullen opgeven dan er daadwerkelijk zijn gestolen;
 • Een hoger bedrag opgeven dan de daadwerkelijk geleden schade;
 • Op de reisverzekering een dure zonnebril claimen terwijl het een merkloze bril betrof;
 • Een nieuwe voorruit claimen terwijl de auto met een kapotte ruit is gekocht;
 • Letsel dat bij een aanrijding is opgelopen (zwaar) overdrijven;
 • Een oude schade opnieuw claimen;
 • Een aanrijding, diefstal of inbraak in scène zetten.

Waarom een fraudebeleid?

Fraude kost veel geld: jouw en ons geld. De kosten van fraude worden namelijk onder andere via de premie gedragen door alle klanten samen, voorál de klanten die niet frauderen. Daarom doen wij aan fraudepreventie en aan fraudebestrijding.

Preventie & bestrijding

Voordat iemand een verzekering bij ons afsluit, stellen wij een aantal 'moraliteitsvragen'. Ook vragen wij naar eventuele eerdere schades en het verloop daarvan. Alle informatie wordt zo volledig mogelijk vastgelegd, zodat misverstanden kunnen worden voorkomen.
Bij de behandeling van een schade of de aanvraag van een verzekeringsovereenkomst zijn er soms aanwijzingen dat er iets niet helemaal in orde is. Als dat zo is, dan starten wij een onderzoek. Daar brengen wij je van op de hoogte.
Bovemij beschikt over onderzoekindicatoren. Die zijn door de verzekeraars en gevolmachtigden verzameld en gedeeld in het onderzoek naar en de bestrijding van fraude. Onze goed opgeleide medewerkers hanteren deze indicatoren dagelijks. Ook werken wij met geautomatiseerde fraudedetectie. Alle verzekeringsaanvragen en schadeclaims worden daarmee gescand. Bij een verhoogde kans op fraude wordt het dossier door onze afdeling speciale zaken zorgvuldig onderzocht.

Voorkom misverstanden

Is er bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk of weet je niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer je niet goed weet op welke manier je moet handelen bij een schademelding,  arbeidsongeschiktheidsmelding of als je slachtoffer bent van een verkeersongeval. Zo voorkomen wij samen misverstanden.

Hoe gaan wij om met fraudeurs?

Als de fraude bewezen is:

 • Wij betalen je geen schadevergoeding. Als je al een schadevergoeding hebt ontvangen, moet je die terugbetalen;
 • Wij beëindigen jouw verzekering onmiddellijk. Als daartoe aanleiding is, worden ook jouw andere verzekeringen bij Bovemij beëindigd;
 • Wij kunnen sowieso voor gemaakte interne onderzoekskosten een standaard schadevergoeding van € 532,- op jou verhalen, dat is exclusief het fraudebedrag;
 • Wij kunnen alle extern gemaakte onderzoekskosten op jou verhalen;
 • Wij registreren de fraude met jouw gegevens in ons incidentenregister;
 • Wij laten de fraude met jouw gegevens opnemen in de databank (waarschuwingslijst) van het Centraal Informatie Systeem
  (CIS) waaraan alle Nederlandse verzekeraars deelnemen. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingcis.nl;
 • Wij melden de fraude met jouw gegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
 • Wij kunnen aangifte doen bij de politie of justitie, bijvoorbeeld van valsheid in geschrifte of oplichting.

Terugvorderen kosten

Voor gemaakte interne onderzoekskosten geldt momenteel een standaard schadevergoeding van € 532,-. Dit bedrag wordt door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens Bovemij ook overige ten onrechte gemaakte kosten, zoals externe onderzoekskosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over deze directe aansprakelijkstelling vindt u op de internetsite van het Verbond van Verzekeraars.

Aangifte bij de politie

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen wij, in overeenstemming met het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?

Informatie aan de fraudeur

Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over de maatregelen die wij hebben getroffen.

Coördinator fraudebeheersing

Op onze afdeling Speciale Zaken zijn coördinatoren fraudebeheersing werkzaam. Zij staan ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing. Dit register valt onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars en wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre).

Vragen?

Heb je vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Of wil je een fraude melden? Stuur dan een e-mail
naar onze coördinatoren fraudebeheersing. Het e-mailadres is specialezaken@bovemij.nl.

Of stel je vraag via...
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's

Roy
Accountmedewerker