Alternative

Juridische hulp

In deze moeilijke tijd waarin afspraken door klanten worden afgezegd, waar leveranciers niet de onderdelen kunnen leveren die je besteld hebt of je zelf met vragen rondom werk en personeel zit, zijn wij er om je te helpen. Op deze pagina krijg je achtergrondinformatie over:

 • Personeel & werk
 • Contractuele verplichtingen
 • Vaste lasten

Gratis hulp van onze juridische experts!

Ook delen wij per onderwerp de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat jouw vraag er niet bij of heb je behoefte aan meer informatie? Onze juridische experts helpen je daar gratis bij! Neem contact met hen op via 024 366 65 45 of rechtshulp@bovemij.nl.

  Alles over personeel & werk

  Het coronavirus zorgt voor minder werk binnen je bedrijf. Als je jouw personeel niet meer volledig aan het werk kunt zetten, wat zijn dan jouw mogelijkheden als werkgever? Wij zetten ze voor je op een rij:

  Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
  Deze regeling komt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Met de NOW regeling kan het kabinet meer werkgevers financieel tegemoetkomen in de loonkosten. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet vanaf 1 maart 2020 en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Je ontvangt een voorschot van het UWV. Met het voorschot kan je jouw werknemers met een vast en flexibel contract gewoon doorbetalen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De NOW vraag je aan via het UWV.

  Betalingsregeling pensioenafdracht
  Als je als werkgever door het coronavirus in betalingsproblemen komt, neem dan contact op met je pensioenfonds om de opties voor een betalingsregeling of een soepelere betalingstermijn te bespreken.

  Veelgestelde vragen
  Hieronder vind je de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Staat jouw vraag er niet bij of heb je behoefte aan meer informatie? Onze juridische experts helpen je daar gratis bij. Neem contact met hen op via 024 366 65 45 of rechtshulp@bovemij.nl. Of kijk op de website van de Rijksoverheid.

  Is het mogelijk een werknemer te ontslaan door middel van een vaststellingsovereenkomst?

  Bij een vaststellingsovereenkomst stemt de werknemer vrijwillig in met ontslag. Ook in deze periode kan dit, maar ook nu is de werknemer niet verplicht deze overeenkomst te tekenen. Als hij of zij niet tekent, moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit geldt overigens niet voor werknemers met een tijdelijk contract. Zo’n contract eindigt op de afgesproken datum.

  Mag ik een werknemer verbieden af te reizen naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt?

  Ja, je kunt een medewerker in redelijkheid verbieden af te reizen. Hij of zij komt doorgaans in aanmerking voor kosteloze annulering. Reist de werknemer toch naar het betreffende land, dan kunt u overwegen maatregelen te nemen (zoals een tijdelijke loonstop of ontslag).

  Kan ik een werknemer ontslaan nu ik de NOW heb aangevraagd?

  Ja, je kunt iemand ontslaan tijdens de noodmaatregel NOW. Maar let op: je krijgt dan wel een lagere NOW-vergoeding. Deze noodmaatregel is namelijk bedoeld om ontslag juist zoveel mogelijk te voorkomen. 

  Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

  Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan. 

  Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

  Als je al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet je gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze dien je in bij het UWV.


  Alles over contractuele verplichtingen

  Door het coronavirus wordt er minder verkocht en orders worden geannuleerd. Een veelgehoorde vraag van ondernemers is welke gevolgen het coronavirus heeft voor de (niet-)nakoming van contractuele verplichtingen. Hoe ga je hier als ondernemer
  mee om? Wij zetten ze voor je op een rij:

  Je klant, de consument, wilt de koopovereenkomst annuleren
  In de algemene voorwaarden van BOVAG staat vermeld dat de consument de aankoop schriftelijk mag annuleren. De kosten die je al gemaakt hebt, mag je bij de consument in rekening brengen. De vergoeding bedraagt 15% van de totale koopprijs en moet binnen 10 dagen betaald worden.

  Je klant, een bedrijf, wilt de koopovereenkomst annuleren
  In de algemene voorwaarden van BOVAG staat vermeld dat het bedrijf de aankoop schriftelijk mag annuleren als de levertijd van de gekochte auto wordt overschreden. De kosten die je al gemaakt hebt, mag je bij het bedrijf in rekening brengen als de levertijd tot en met 4 weken wordt overschreden. De vergoeding bedraagt 10% van de totale koopprijs en moet binnen 5 dagen betaald worden. Bedraagt de overschrijding van de levertijd langer dan 4 weken, dan is het bedrijf geen vergoeding van de gemaakte kosten verschuldigd.

  Je kunt de auto niet afleveren op de afgesproken datum
  Als de leveringsdatum is verstreken, dan ben je in verzuim. Het gevolg daarvan is dat de consument, onder voorwaarden, de koopovereenkomst mag ontbinden en een vergoeding mag vragen voor de schade die hij hierdoor lijdt. Dit wil je natuurlijk zien te voorkomen. Controleer daarom jouw lopende orders en bel je klanten op om afspraken te maken voor een later aflevermoment. Leg de gemaakte afspraken vast en deel deze met jouw klant.

  Jij of jouw leverancier kan niet meer aan zijn (contractuele)verplichtingen voldoen
  In de overeenkomst die je met je leverancier hebt, staan de rechten en plichten vermeld. Worden deze niet nagekomen dan kunnen daar diverse gevolgen aan zijn verbonden met een eventuele schadevergoedingsverplichting tot gevolg. De situatie waarin we nu verkeren, is een bijzondere en vraagt aanpassingsvermogen van beide partijen. Ga daarom in overleg met je leverancier en probeer nieuwe en vooral haalbare afspraken op papier te zetten.

  Voorkomen is beter dan genezen
  De verspreiding van het coronavirus lijkt niet van korte duur te zijn, dus wat nu? Van belang is allereerst dat je jouw huidige positie inventariseert. Zijn er in je huidige overeenkomsten of algemene voorwaarden een regeling over overmacht opgenomen en zo ja, hoe is deze regeling vormgegeven? Neem daarnaast in je (toekomstige) overeenkomsten of algemene voorwaarden een passende regeling op over overmacht die is afgestemd op jouw onderneming. Van belang is dat daarin duidelijk is vastgelegd welke omstandigheden kwalificeren als overmacht én welke gevolgen een overmachtssituatie heeft voor de verplichtingen van beide partijen of zelfs voor het voortbestaan van de overeenkomst.

  Veelgestelde vragen
  Hieronder vind je de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Staat jouw vraag er niet bij of heb je behoefte aan meer informatie? Onze juridische experts helpen je daar gratis bij. Neem contact met hen op via 024 366 65 45 of rechtshulp@bovemij.nl. Kijk voor een overzicht van alle beschikbare algemene voorwaarden rondom koop op www.bovag.nl/garantie.

  Wat kan ik doen als een klant zijn/haar aflevering wil uitstellen?

  Probeer de klant uit te leggen dat een aangepaste aflevering nog steeds mogelijk is. 

  Kan ik klanten nog thuis ophalen en brengen?

  Daar kunt u in deze omstandigheden alternatieven voor bedenken, zoals alleen de auto ophalen en terugbrengen of een leenauto tegen aantrekkelijk tarief aanbieden.  

  Kan ik onderhoud blijven uitvoeren?

  Ja, dat kan gewoon plaatsvinden. Houd wel rekening met de algemene richtlijnen. Mochten klanten zelf twijfelen denk dan aan oplossing om het klantcontact zoveel mogelijk te beperken; bijvoorbeeld door middel van het inleveren van de sleutels via een sleutelbox.

  Kan ik blijven afleveren?

  Ja, maar een aflevering zoals normaal is nu niet mogelijk. Dus wees praktisch en creatief. Houd 1,5 meter afstand. Maak bijvoorbeeld afleverfilmpjes en maak een afspraak voor een volledige uitleg voor een later moment. Communiceer helder naar de klant welke maatregelen je neemt waardoor een aflevering mogelijk blijft. 


  Alles over vaste lasten

  Je inkomsten lopen terug maar jouw vaste lasten, zoals huur, hypotheek, vastrecht voor energie, moet je gewoon blijven betalen. Wat zijn de mogelijkheden om tijdelijk de vaste lasten voor je bedrijfsruimte te reduceren? We zetten de verschillende opties voor je op een rij:

  Belastingdienst: bijzonder uitstel van betaling
  V
  oor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen kan je bij de Belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren. In je brief vermeld je dat je vanwege het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Het uitstel van betalen geldt voor 3 maanden. Als deze periode te kort is, dan is een langer uitstel mogelijk. Hiervoor is wel een verklaring van bijvoorbeeld je accountant nodig.

  Overleg met de verhuurder of je, in deze uitzonderlijke situatie, in aanmerking kunt komen voor huurkorting
  Op grond van het Nederlandse huurrecht is vermindering van inkomsten geen reden voor het verlagen van de huur. Dit is alleen het geval als er sprake is van een gebrek aan het gebouw die je huurt en jouw verhuurder verzuimt om het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Controleer je huurovereenkomst of er ten gunste is afgeweken van deze wetgeving. Neem vooral contact op met je verhuurder om een tijdelijke verlaging van de huur te bespreken. Jullie hebben er beiden baat bij als de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar komt.

  Overleg met je geldverstrekker over het betalen van je hypotheek
  Veel geldverstrekkers bieden voor een bepaalde periode uitstel van betaling aan. Voor de schuld die dan ontstaat, wordt een betalingsregeling getroffen. Misschien is dit ook wel het moment om opnieuw naar je hypotheek te kijken. Bespreek met jouw hypotheekadviseur de mogelijkheden om tegen een gunstiger rentetarief een nieuwe hyptheek aan te gaan.

  Bekijk het contract dat je met je energieleverancier hebt, opnieuw
  Afhankelijk van de opzegtermijn kan je al redelijk snel besparen op de kosten van energie. Als BOVAG lid kan je ook gebruik maken van het collectief inkopen van energie. Dit kan een forse besparing opleveren. Meer informatie vind je op BOVAG Ledenwinkel

  Bekijk het energieverbruik binnen je bedrijf kritisch
  Zijn er besparingen mogelijk? Met verschillende toepassingen kun je jouw bedrijfsruimte energiezuiniger maken. De overheid stimuleert duurzame en energiezuinige initiatieven door het verstrekken van subsidies en fiscale regelingen. Laat je informeren over de mogelijkheden: mijnOndernemersportaal

  Veelgestelde vragen
  Hieronder vind je de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Staat jouw vraag er niet bij of heb je behoefte aan meer informatie? Onze juridische experts helpen je daar gratis bij. Neem contact met hen op via 024 366 65 45 of rechtshulp@bovemij.nl.

  Wat kan jouw personeel aan preventie doen?

  Als een personeelslid een risicogebied heeft bezocht of in aanraking is gekomen met mensen die een risicogebied bezocht hebben en er zijn vermoedens dat jouw medewerker mogelijk besmed is, dan kan je jouw medewerker vragen om zich eerst te laten testen voordat hij of zij weer naar het werk komt.

  Mijn verhuurder wilt dat ik mijn bedrijfsruimte sluit. Op wie kan ik de kosten verhalen?

  Als de overheid besluit dat jouw verhuurder de bedrijfsruimte (publieke ruimte) moet sluiten, dan is de verhuurder daarvoor niet aansprakelijk. Als huurder heb je zelf ook jouw verplichtingen zoals het zorgen  voor een veilige werkomgeving voor jouw personeel. Door het werk door te laten gaan zoals altijd, loopt jouw pesoneel het risico om besmet te worden met het coronavirus. Volg altijd de aanwijzingen vanuit de overheid op!

  Wat kan ik zelf doen aan preventie?
  Wij werken in een branche waar veel klantcontact is. Het is daarom erg belangrijk om de maatregelen die de overheid ons oplegt, na te leven. Zorg dat de regels duidelijk zichtbaar zijn voordat je klanten je bedrijf binnen komen. Je kunt ook digitaal je klanten informeren, bijvoorbeeld via CaRe-Mail.  Terug naar Samen vooruit!

  Of stel je vraag via....
  Heb je een vraag?
  Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.
  Neem contact op
  Roy
  Accountmedewerker