Privacyverklaring

In deze privacyverklaring gebruiken we ‘Bovemij’ of ‘wij’ voor de verzameling bedrijven onder Bovemij NV of elk afzonderlijk onderdeel daarvan.

Bovemij en privacy 

Bovemij N.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten, websitebezoekers en app-gebruikers. Onder Bovemij N.V. vallen verschillende bedrijfsonderdelen, die allen een gespecialiseerde taak uitoefenen in de totstandkoming van onze dienstverlening aan jou, de klant. Onder het kopje ‘Bedrijfsonderdelen’ worden die bedrijfsonderdelen en hun taken nader toegelicht.  

Over Bovemij 

Bovemij helpt de ondernemers in de mobiliteitssector om succesvol te ondernemen, en de klanten van deze sector om passende en betrouwbare mobiliteitsoplossingen te vinden bij deze mobiliteitsbedrijven. Wij bieden op ons platform een volledig dienstenpakket in de vorm van verzekeringen, financieringen, rechtshulp, digitalisering en data(diensten).  

Via ons portaal viaBovemij.nl vertaalt dat dienstenpakket zich enerzijds in verschillende typen mobiliteitsdiensten (pechhulp, private lease, etc.) voor de consument en zakelijke eindafnemer, en anderzijds in business performance diensten (garagepolis, adverteren, statistieken, crm-diensten, etc.) voor het mobiliteitsbedrijf. 

Via ons portaal viaBOVAG.nl brengen wij consumenten in contact met mobiliteitsbedrijven en helpen wij consumenten bij hun keuze voor een voertuig- of mobiliteitsoplossing. Of het nu gaat om kopen, verkopen, financieren, verzekeren, onderhouden of gebruiken. Samen met de specialisten van 9.000 BOVAG-bedrijven adviseren we zowel online als offline over auto's, fietsen, motoren, campers, caravans en vouwwagens. 

Jouw privacy 

Wij houden ons natuurlijk aan de geldende privacywetgeving. Wij hebben strikte afspraken hierover gemaakt binnen Bovemij en met onze partners. Bovendien stellen wij het belang van onze klanten centraal. Dit betekent dat je persoonsgegevens veilig zijn bij ons en onze partners, en dat wij en onze partners ze altijd zorgvuldig gebruiken.  

Wij verkopen je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens 

Bovemij wil haar klanten optimaal kunnen helpen bij elk mobiliteitsvraagstuk. Om die reden monitoren wij vanaf het eerste moment dat je contact met ons zoekt (door bijvoorbeeld een contactformulier in te sturen, of door een aanvraag in te dienen voor een van onze diensten) bij elk contactmoment of we je geholpen hebben bij het oplossen van je vraagstuk.  

Dit doen wij door vragen aan jou te stellen tijdens het aanvraagproces, maar ook door (persoons-) gegevens bij onze aanbieders op te vragen (uitsluitend over de status van jouw aanvraag). Pas als we zeker weten dat we je goed geholpen hebben, stoppen we met deze monitoring. Indien je een eigen account hebt aangemaakt op viaBOVAG.nl (consumenten) of viaBovemij.nl (mobiliteitsbedrijven), kun je aldaar een actueel en historisch overzicht van je aanvragen inzien.  

Als je een dienst via ons afneemt of voornemens bent af te nemen gebruiken en bewaren we de gegevens in onze systemen voor de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de kwaliteit van onze diensten en die van onze partners borgen en evalueren.  

Verwerking en verwerkers 

Wij maken gebruik van de diensten van derden waarbij je persoonsgegevens verwerkt worden. Deze derden treden dan op als verwerker voor Bovemij. Ook kunnen mobiliteitsbedrijven diensten afnemen waarvoor wij de persoonsgegevens van hun prospects en klanten verwerken. Dan is Bovemij in de rol van verwerker, wat betekent dat we de daarbij verkregen gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.  

Je persoonsgegevens worden door de verwerkers (zowel door derden als door Bovemij in de rol van verwerker) verwerkt op beveiligde servers binnen de EU of binnen landen die volgens de AVG voldoende betrouwbare privacywetgeving hebben. Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al onze verwerkers. Voor het overzicht van verwerkers verwijzen we je naar de paragraaf 'Bovemij bedrijfsonderdelen' verderop op deze pagina. 

Bewaartermijn  

In het algemeen geldt dat wij je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je persoonsgegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je om verwijdering verzoekt (en wij geen geldige reden hebben om deze langer te bewaren). Persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. 

Bovenstaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.  

Je kunt een verzoek indienen om je persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen. Deze mogelijkheid vind je verderop op deze pagina terug onder de paragraaf 'Rechten van betrokkenen'.

Wetgeving 

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid waaraan wij op grond van een wettelijke verplichting gevolg moeten geven, tenzij Bovemij te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. Ten aanzien van verstrekking aan derden geldt ook dat Bovemij je persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover dat op grond van rechtspraak en wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen je vooraf informeren over een dergelijke verstrekking, tenzij dit wettelijk gezien niet is toegestaan. Tot slot kan Bovemij je persoonsgegevens verstrekken indien dit wettelijk noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst. 

Contactmomenten en gegevensverwerking 

Om onze dienstverlening aan jou te vervullen zullen we op verschillende manieren contact met elkaar hebben. Afhankelijk van de vraagstelling die we voor je willen beantwoorden kunnen we je vragen om je gegevens en zullen we deze binnen de voorgeschreven AVG-doelstellingen ook verwerken. Daarbij zijn soms businesspartners van ons betrokken. Op de verschillende manieren van contact gaan wij hieronder in. 

Gebruik websites en cookies 

Wanneer je een van onze websites bezoekt en/of gebruikt plaatsen wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op je computer, mobiel of tablet, en die door onze websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Deze tekstbestanden kunnen informatie bevatten over het gebruik van de website en bepaalde keuzes en instellingen die je hierop hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt om een computer te identificeren. Noodzakelijke cookies mogen wij altijd plaatsen. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Meer informatie over cookies lees je in onze cookieverklaring

Toegang Bovemij-platform via portalen 

Ons Bovemij-platform wordt via twee portalen ontsloten naar de afnemers: viaBOVAG.nl voor particuliere afnemers van mobiliteitsdiensten en viaBovemij.nl voor zakelijke business performance diensten. In beide portalen kan je (binnenkort) een eigen persoonlijk account aanmaken. Hierdoor krijg je beveiligde toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. 

Wij houden bij wat je als zowel bezoeker als accounthouder op ons platform gedaan hebt en wanneer. Op die manier kunnen wij suggesties doen voor producten of diensten die je mogelijk interessant vindt. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens ook om het gedrag van bezoekers te kunnen analyseren en op die manier onze websites te optimaliseren en aan de behoeften en interesses van onze bezoekers aan te passen. 

In het account verwerken we je contactgegevens, en gegevens over interactie in het kader van je vragen en de diensten die je via het platform hebt afgenomen. Deze gegevens hebben wij nodig, of maken het ons makkelijker, om passende diensten te kunnen aanbieden. Wij bewaren deze gegevens zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de dienstverlening. Je account wordt verwijderd na twee jaar inactiviteit. 

Contactpagina  

Via onze algemene contactpagina’s kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Je kunt hier terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten over het aanbod dat via ons platform wordt gedaan.  Hiervoor gebruiken wij de contactgegevens in en inhoud van je bericht. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Wij bewaren deze informatie totdat we weten dat je tevreden bent met onze reactie en anders aansluitend 6 maanden. Zo hebben we bij vervolgvragen de historie snel bij de hand. Ook kunnen we daarmee onze klantenservice doorlopend trainen. 

In veel gevallen kunnen we ook vragen over diensten van andere aanbieders direct (namens die andere aanbieder) beantwoorden. Wanneer je een vraag stelt over een reeds gesloten contract, kunnen wij namelijk gegevens daarover terugvinden in je klanthistorie die wij onderhouden. Ook eerdere contactmomenten kunnen wij daar terugvinden. Dit klantprofiel maakt het veelal mogelijk je snel en efficiënt te helpen. Wanneer wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, zullen wij je vraag en je contactgegevens doorsturen naar de desbetreffende aanbieder. 

Nieuwsbrief 

Je kunt je abonneren op één of meer van onze nieuwsbrieven. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het portaal kun je je afmelding ook doorgeven. Je e-mailadres wordt dus alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot 6 maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd. 

Verwijzen en verwerken 

Op ons platform worden diensten van de bedrijfsonderdelen van Bovemij, onze business partners en mobiliteitsbedrijven aangeboden. Er zijn twee manieren waarop diensten van bovengenoemde bedrijven op ons platform worden aangeboden, te weten: 

 1. Verwijzing: bij een deel van de diensten van derden is onze rol beperkt tot het verwijzen naar die aanbieder. In die gevallen kun je via het platform eenvoudig zelf contact opnemen met de aanbieder.

 2. Geïntegreerd: bij steeds meer aanbieders op ons platform verwijzen wij je niet alleen maar naar de aanbieder (zie hiervoor), maar is ook het ingaan op een aanbod van de aanbieder geïntegreerd in ons platform. Dat betekent dat je via ons platform een overeenkomst met die aanbieder kunt afsluiten. Bovemij is bij die overeenkomst echter geen contractpartij.

Het platform verwerkt en bewaart hiervoor persoonsgegevens in het kader van de interactie en zorgt ervoor dat die gegevens bij de aanbieder terecht komen. Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Ons platform verstrekt je persoonsgegevens alleen in het kader van de door jou gevraagde en afgenomen dienst(en). 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij geïntegreerd aanbod 

Zoals hiervoor beschreven ontvangen wij bij het geïntegreerde aanbod gegevens over het gebruik van de diensten van de aanbieders op het platform. Voor die uitwisseling van persoonsgegevens, en het daaruit voortvloeiende gebruik (profielopbouw en statistische analyse), zijn wij, Bovemij, samen met de aanbieder(s) gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van artikel 26 AVG. Met de aanbieders van het geïntegreerde aanbod is afgesproken dat zij je persoonsgegevens ook overeenkomstig deze privacyverklaring verwerken. 

Je kan zowel de geïntegreerde aanbieder als ons benaderen met vragen over die uitwisselingen en het daaruit voortvloeiende gebruik (profielopbouw en statistische analyse). De rol van de aanbieder is bij dit laatste beperkt. De profielopbouw en de statistische analyse worden door Bovemij gedaan, niet door de aanbieder. De rol van de aanbieder is beperkt tot het aanleveren aan Bovemij van de gegevens over de aanbieding (en zijn eigen rol in het verlenen van de door hem aangeboden diensten). De aanbieder is dan ook alleen aan te spreken op de doorgifte aan Bovemij van zijn gegevens over de aanbiedingen, niet op de verdere verwerkingen door Bovemij. 

Rechten van betrokkenen 

Als je vragen hebt over je privacy of specifiek je persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage. Dat is jouw recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we verwerken. 

 • Recht op vergetelheid. Je hebt het recht om door ons ‘vergeten’ te worden. Maar vanwege wettelijke bewaartermijnen kunnen we vaak niet alle persoonsgegeven wissen. 

 • Recht op correctie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die we van jou verwerken te laten corrigeren. 

 • Recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere soortgelijke partij. 

 • Recht op beperking van verwerking. Het recht om ons te verzoeken minder gegevens van jou te verwerken. Een en ander moet wel mogelijk zijn met het oog op onze dienstverlening en wettelijke verplichtingen.

 • Recht op een menselijke beslissing, ofwel het recht op een menselijke blik in aanvulling op geautomatiseerde besluitvorming en daaraan verbonden profilering.

 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 • Ten slotte heb je recht op duidelijke informatie over wat we met jouw persoonsgegevens doen. Dat recht vullen we m.n. in middels deze privacyverklaring.

Wil je een beroep doen op een van bovenstaande rechten, dan kun je daarvoor dit contactformulier invullen. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen. Let erop dat je altijd duidelijk aangeeft en aantoont wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon doorgeven, aanpassen of verwijderen. Dit geldt ook als je een bezwaar hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens. Wij nemen vragen en bezwaren zo snel als mogelijk in behandeling en reageren uiterlijk binnen 1 maand. Wij doen er alles aan om je daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens of jouw verzoek inzake je persoonsgegevens omgaan? Voor vragen en klachten omtrent jouw privacy in relatie tot Bovemij kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Bovemij NV, Winand Swelsen. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn hieronder opgenomen. Ook kun je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je leest er meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Privacyverklaring en wijzigingen 

Bovemij behoudt zich te allen tijde het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

Deze privacyverklaring dateert van september 2023. 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming  

Bovemij NV, Functionaris Gegevensbescherming, Takenhofplein 2, 6538 SZ Nijmegen, privacy@bovemij.nl.

Bovemij bedrijfsonderdelen 

Op onze website lees je welke bedrijfsonderdelen onder de Bovemij groep vallen en hoe wij binnen de Bovemij groep met jouw persoonsgegevens omgaan. 

In het onderstaande overzicht lees je per bedrijfsonderdeel van Bovemij welke soort diensten ze levert en voor welke doelgroepen. Door op een bedrijfsonderdeel te klikken opent een contentblok van dat bedrijfsonderdeel waar in ieder geval specifiek wordt ingegaan op de rol van dat bedrijfsonderdeel in de verwerking van gegevens ((mede)verantwoordelijk of verwerker), welke gegevenscategorieën worden verwerkt, of er sprake is van specifieke bewaartermijnen en sectorspecifieke gedragscodes, en de soort partners waarmee men gegevens uitwisselt. 

Autotrust Holding B.V.

Autotrust Holding B.V. en onderliggende entiteiten, hierna te noemen Autotrust, richt zich met name op het verlenen van informatie- en risicomanagementdiensten en het verlenen van claim services.

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen jou als klant en Autotrust. Autotrust vindt het belangrijk om transparant te communiceren over de manier waarop met de persoonsgegevens wordt omgegaan en de privacy wordt gewaarborgd. Daarbij is Autotrust verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van alle klanten en andere betrokkenen. Autotrust heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waarop Autotrust zich begeeft. Autotrust verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het afsluiten en beheren van een contract;
 • het onderhouden van het contract;
 • het afhandelen van claims;
 • uitvoering van een wettelijke verplichting;
 • het bestrijden van fraude;
 • om onze producten en diensten te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van onze klanten;
 • om onze klanten op de hoogte te houden van interessante producten en diensten.

Welke specifieke gegevens gebruiken wij als dienstverlener?

Naast de contactgegevens bij het onderhouden van een interactie verzamelen wij gegevens in het kader van het aangaan van een garantie op een voertuig.

 • Wanneer je contact met ons onderhoud gaat het om naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Wanneer je een garantie of onderhoudsabonnement aangaat komen daarbij de, eventueel afwijkende, contactgegevens van de garantie- of abonnementhouder, bankrekening voor de inning van het bedrag voor een eventueel verlengde garantie en/of onderhoudsabonnement, de voertuiggegevens en de garantievoorwaarden bij.
 • Indien je een garantie- of onderhoudsclaim indient zullen daar de gegevens over de onderhouds- en gebruikshistorie en de status van het voertuig bijkomen.
 • Autotrust neemt telefoongesprekken op voor de volgende doeleinden:

 1. ter verificatie van en ter onderzoek naar opdrachten en transacties;
 2. voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen;
 3. om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Aan wie kunnen wij jouw persoonsgegevens sturen?

Autotrust kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Autotrust verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Autotrust voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke Europese of nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, en voor andere doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

BOVAG Bovemij Platform BV, h.o.d.n. viaBovag.nl

viaBOVAG.nl helpt consumenten met het maken van de juiste keuze voor een voertuig of mobiliteitsoplossing. Of het nu gaat om kopen, verkopen, financieren, verzekeren, onderhoud of gebruik. Samen met de 9.000 specialisten binnen 9.000 BOVAG-bedrijven adviseren we je zowel online als offline over auto's, fietsen, motoren, campers, caravans en vouwwagens.

Indien een in viaBOVAG.nl geïntegreerde aanbieder (zie verder) een bedrijfsonderdeel is van Bovemij N.V. kan er sprake zijn van centrale verwerking bij Bovemij Interne Diensten. Deze verwerking geschiedt dan onder verantwoordelijkheid van de betreffende geïntegreerde aanbieder.

Welke specifieke gegevens gebruiken wij als viaBOVAG.nl?

viaBOVAG.nl wil jou optimaal kunnen helpen bij elk mobiliteitsvraagstuk. Het is daarom belangrijk dat we de kwaliteit van onze diensten borgen en evalueren. Om die reden monitoren wij vanaf het moment dat je contact met ons zoekt (door bijvoorbeeld een contactformulier in te sturen, of door een aanvraag in te dienen voor een van onze diensten) bij elk contactmoment of we je geholpen hebben bij het oplossen van je vraagstuk.

 • Wanneer je een dienst afneemt bij een aanbieder middels een verwijzing, dan geven zij ook weer gegevens over de transactie aan ons terug. Welke gegevens het betreft verschilt per dienst, maar het gaat steeds om meest kenmerkende gegevens van de transactie, zoals contactgegevens, eventueel kenteken en voertuiggegevens en de status van de afwikkeling van de interactie of transactie. We gebruiken deze gegevens om je beter van dienst te zijn. Zo kunnen we je op basis van je profielinformatie een aanbod doen van onszelf, dezelfde of een andere aanbieder op ons platform. Ook kunnen we je herinneren aan het ondernemen van acties (zoals het verlopen van je APK-keuring of van je verzekering). De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang.
 • Bij het geïntegreerde aanbod ontvangen wij gegevens over het gebruik van de diensten van de aanbieders op het platform. Voor die uitwisseling van persoonsgegevens, en het daaruit voortvloeiende gebruik (profielopbouw en statistische analyse), zijn wij, viaBOVAG.nl, samen met de aanbieder(s) gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van artikel 26 AVG. De profielopbouw en de statistische analyse wordt door ons gedaan, niet door de aanbieder. De rol van de aanbieder is beperkt tot het aanleveren van de gegevens aan ons (en zijn eigen rol in het verlenen van de door hem aangeboden diensten). De aanbieder is dan ook alleen op de doorgifte aan ons aan te spreken, niet op de verdere verwerkingen door ons. De gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet alleen op de hier beschreven doeleinden van profielopbouw en statistiek. De aanbieder blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens in verband met de via het platform gesloten transacties.
 • Wanneer je een dienst van een aanbieder gebruikt, worden daarmee ook gegevens gedeeld tussen die aanbieder en viaBOVAG.nl. Het delen van gegevens gebeurt om verschillende redenen, namelijk:
 1. omdat het technisch noodzakelijk is of de dienst vergemakkelijkt;
 2. om je gegevens te verrijken zodat we je beter van dienst kunnen zijn;
 3. voor statistische doeleinden;
 4. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 5. omdat viaBOVAG.nl de consumentencontacten voor geïntegreerde aanbieders kan verzorgen.
 • Profilering voor personalisatie. De onderliggende logica van de profilering komt in de kern op het volgende neer. Wij houden bij welke producten en diensten je afneemt via viaBOVAG.nl en  proberen aan de hand daarvan suggesties te doen over andere producten en diensten die wellicht bij je passen. Dat doen we door te kijken naar individuele kenmerken van je transactie (bijv. de einddatum van een contract, om dan tegen die datum een aanbod te kunnen doen), maar ook naar in hoeverre je lijkt op andere klanten (bijv. het aanbieden van diensten die andere bezitters van hetzelfde automerk vaak lijken af te nemen). De gevolgen voor je van deze analyses zijn beperkt: je ontvangt hooguit een extra aanbieding of viaBOVAG.nl brengt bepaalde informatie wellicht wat prominenter voor je in beeld. De profilering zal echter niet leiden tot het uitsluiten van bepaald aanbod, noch het rekenen van hogere prijzen of andere soortgelijke nadelige gevolgen.
 • In de app van viaBOVAG.nl kun je zelf een profiel aanmaken om vervolgens je auto(‘s) toe te voegen om de onderhoudshistorie en overige informatie van je auto inzichtelijk te maken en we laten je weten wanneer de APK verloopt. Ook berekenen we voor je de verwachte dagwaarde. We verwerken hiervoor je contactgegevens en het kenteken van de auto. De gegevens van je auto ontvangen wij van RDC. RDC ontvangt data van de RDW en uit openbare bronnen. Je account in de app kun je op elk moment verwijderen.
 • In veel gevallen kunnen we ook vragen over diensten van andere aanbieders direct (namens die andere aanbieder) beantwoorden. Wanneer je een vraag stelt over een reeds gesloten contract, kunnen wij namelijk gegevens daarover terugvinden in je klantprofiel (zie uitleg hier voor). Ook eerdere contactmomenten kunnen wij daar terugvinden. Dit maakt het veelal mogelijk je snel en efficiënt te helpen. Wanneer wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, zullen wij je vraag doorsturen naar de betreffende aanbieder.
 • Je kunt je abonneren op onze persoonlijke nieuwsbrief. We sturen je dan verschillende soorten e-mails. Je ontvangt e-mails naar aanleiding van je aanvraag op viaBOVAG.nl met bijvoorbeeld persoonlijke aanbevelingen, een reviewverzoek of tips over het aan te schaffen product. In deze e-mails maken wij gebruik van technieken die de effectiviteit van onze diensten meten en verbeteren. De inhoud van de nieuwsbrief is gepersonaliseerd op basis van je interesse en de producten die je hebt bekeken op onze website. We sturen je alleen persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven met jouw toestemming. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo gepiept: via de afmeldlink onderaan de e-mail of via de helpdesk.
 • viaBOVAG.nl heeft een gebruikerspanel. Consumenten worden onder andere na inschrijving op de nieuwsbrief gevraagd hieraan deel te nemen. Heb je je hiervoor aangemeld? Dan krijgt je periodiek vragen van ons over de website en de gebruikerservaring, en vragen we je bijvoorbeeld mee te denken over nieuwe proposities. De informatie die jij ons geeft, helpt ons bij de verbetering van ons platform. De uitkomsten van dit onderzoek worden altijd alleen anoniem en intern binnen Bovemij gebruikt. Je kunt je door middel van een afmeldlink onder ieder verzoek altijd weer uitschrijven voor dit panel.
 • Op viaBOVAG.nl kan je een eigen account aanmaken. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hierdoor krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Indien je een eigen account hebt aangemaakt zullen we tevens de mogelijkheid gaan creëren om een actueel en historisch overzicht van je aanvragen in te zien.
  Wij houden bij wat je op viaBOVAG.nl gedaan hebt en wanneer, zo kunnen wij suggesties aanbieden van voertuigen of andere diensten die je mogelijk interessant vindt. Dit doen we om je beter van dienst te zijn. Ook proberen wij zo een beeld te krijgen van marktontwikkelingen en hopen we met de gegevens onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
  In het account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: je inlognaam, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres en optioneel het geslacht. Ook verwerken we gegevens over de diensten die je via viaBOVAG.nl hebt afgenomen en de daarbij verwerkte gegevens. Bij diensten die verband houden met voertuigen betreft dit bijvoorbeeld het kenteken en de kilometerstand. Bij andere diensten kan dit andere gegevens betreffen. Deze gegevens hebben wij nodig om diensten aan te kunnen bieden. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. Ook kunnen wij de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken (zie verderop). Je account wordt verwijderd na twee jaar inactiviteit.

viaBOVAG.nl is dé betrouwbare website voor alles op wielen. De wensen en belangen van de klant staan op de eerste plek. Op viaBOVAG.nl adverteren alleen betrouwbare bedrijven die onze goedkeuring hebben. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons en onze partners zijn en dat wij en onze partners ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Bovemij Financieringsmaatschappij BV

De Bovemij Financieringsmaatschappij BV, hier verder ‘BFM’ genoemd, is een financierings- en leasemaatschappij van en voor de mobiliteitsbranche. Onze producten bieden we rechtstreeks aan of via mobiliteitsbedrijven. BFM verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan jouw financial, operational of private leaseovereenkomst. Wij zijn actief onder de volgende handelsnamen:

 • Bovemij Financieringsmaatschappij BV
 • Bovemij Lease
 • Private Label Lease

Als BFM conformeren wij ons op het gebied van privacy niet alleen aan de AVG, de UAVG en de regelgeving op het gebied van E-privacy (zoals vastgelegd in de Telecomwet) maar ook aan de Wwft en het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeerbaar maken. Jouw persoonsgegevens worden door, of onder verantwoordelijkheid van, Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het identificeren en verifiëren van jou als klant en het vastleggen van deze controle. Hiervoor gebruiken we een kopie van een geldig identiteitsbewijs exclusief burgerservicenummer. Ook kunnen wij gebruikmaken van openbare bronnen en registers zoals het Handelsregister en de Basisregistratie Personen. Wanneer je bij ons een private leaseovereenkomst afsluit geldt dit ook voor eventuele mede-contractanten, en wanneer je bij ons een zakelijke leaseovereenkomst (financial of operational) afsluit ook voor eventuele vertegenwoordigers van en/of belanghebbenden bij jouw onderneming.
 2. Het uitvoeren van een kredietcontrole. Hiervoor werken wij samen met Economic Data Resources BV. Voor het aangaan van een private lease voert Economic Data Resources BV, handelend onder de naam ‘EDR Credit Services’, in opdracht van BFM een acceptatietoets uit. Doel van de acceptatietoets is het beheersen van risico’s en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Dat betekent dat we toetsen of je de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode. Voor dit doel verstrekken wij jouw naam en e-mailadres aan EDR Credit Services. Zij nemen vervolgens contact met jou op voor het aanleveren van de benodigde informatie. Na de beoordeling ontvangen wij van EDR jouw contactgegevens, geboortedatum, IBAN, het documentnummer van jouw rijbewijs en een positief of negatief advies gebaseerd op jouw financiële situatie. Indien er sprake is van een medecontractant ontvangen wij ook van die persoon voorgaande informatie. Voor het aangaan van een zakelijke lease (financial of operational) verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources BV, handelend onder de naam ‘EDR Informatie’. EDR Informatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR  Informatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en jouw onderneming. Zie voor meer informatie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. Ook kunnen wij voor dit doeleinde informatie ontvangen van andere handelsinformatiebureaus, en openbare bronnen raadplegen zoals het Handelsregister of registers met faillissementshistorie. Ook kunnen wij waar gewenst aanvullende informatie bij jou opvragen. Denk hierbij aan jaarcijfers, statuten en dergelijke.
 3. Het uitvoeren van een integriteitscontrole van jou als klant. Hiervoor maken we gebruik van nationale en internationale sanctielijsten en openbare bronnen zoals nieuwsmedia. Wanneer je bij ons een private lease afsluit geldt dit ook voor eventuele mede-contractanten, en wanneer je bij ons een zakelijke lease (financial of operational) afsluit ook voor eventuele vertegenwoordigers van en/of belanghebbenden bij jouw onderneming.
 4. Het afhandelen van aanvragen, voorbereiden, aangaan en uitvoeren van financierings- en leaseovereenkomsten. Hiervoor gebruiken we jouw naam en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, documentnummer van het rijbewijs, contractnummer, relevante mailwisselingen en notities van telefoongesprekken, en het IBAN voor de maandelijkse incasso.
 5. Het registreren van jouw zakelijk leasecontract bij Stichting BKR. Voor het aangaan van een private lease registreren we je leasecontract bij Stichting BKR, zoals bepaald door het Keurmerk Private Lease. Hiervoor verwerken wij jouw naam, adres, geboortedatum, contractnummer, leasebedrag en de looptijd. Voor het aangaan van een financial lease registreren we je leasecontract wanneer je handelt namens een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap. Hiervoor verwerken wij jouw naam, adres, geboortedatum, contractnummer, leasebedrag en de looptijd. Bij financial lease op naam van overige rechtsvormen zoals de B.V. vindt geen BKR registratie plaats. Voor het aangaan van een zakelijke operational lease registreren we je leasecontract nooit bij Stichting BKR.
 6. Het bestrijden van fraude. In het kader hiervan doen wij bijvoorbeeld standaard een check op de geldigheid van het aangeleverde legitimatiebewijs. Bij vermoedens van fraude zullen wij de zaak onderzoeken en in dat kader aanvullende relevante informatie zullen verzamelen. Je zult hiervan op de hoogte worden gesteld zodra het onderzoek dit toelaat.
 7. Het financieren van onze leaseactiviteiten. Hiervoor verwerken wij jouw naam, adresgegevens, kenteken, voertuiginformatie, informatie over het leasecontract en in het geval van zakelijke lease ook het KvK-nummer.
 8. Het voeren van de leaseadministratie. Hiervoor gebruiken we jouw naam en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, contractgegevens, het kenteken en voertuiggegevens.
 9. Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen voor het voeren van de debiteurenadministratie. Hiervoor gebruiken we jouw naam en contactgegevens, geslacht, contractnummer, financiële positie, en IBAN voor de maandelijkse incasso.
 10. Om met jou in contact te kunnen treden in het kader van de financierings- of leaseovereenkomst en te reageren op door jou gestelde vragen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, contactgegevens en details over de inhoud van de communicatie.
 11. Het registreren van het voertuig, de administratie- en bewaarplicht en het (laten) verzorgen van de accountantscontrole, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Hiervoor gebruiken we jouw contactgegevens, kenteken, contractnummer en betaalde leasetermijnen, evenals gegevens over eventuele boetes en schades.
 12. Het behandelen van geschillen. Wij gebruiken hiervoor jouw contactgegevens en informatie die relevant is voor het geschil. De actuele klachtenprocedure is te vinden op https://www.bovemij.nl/klachten.
 13. Voor marktonderzoek en statistieken kunnen wij jouw gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm verwerken.
 14. Het verbeteren van onze processen. Waar mogelijk zullen wij de gegevens zodanig bewerken dat ze niet meer herleidbaar zijn naar individuen. 

  Voor elk doeleinde waarvoor wij gegevens verwerken vereist de AVG een zogenaamde grondslag. De relevante wettelijke grondslagen waar wij gebruik van maken zijn:

  • De verwerking is noodzakelijk voor het tot stand komen of uitvoeren van een overeenkomst; de genoemde doeleinden onder nummers 4, 8, 9 en 10 zijn hierop gebaseerd.
  • De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting; de genoemde doeleinden onder nummers 1, 3, 11 en 12 zijn hierop gebaseerd.
  • De verwerking is noodzakelijk voor het dienen van een gerechtvaardigd belang; de genoemde doeleinden onder nummers 2, 5, 6, 7, 13 en 14 zijn hierop gebaseerd.

  Uitwisseling met derden

  We kunnen gegevens van jou ontvangen van en/of verstrekken aan de volgende derde partijen:

  1. NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van jouw auto, indien een verzekering als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
  2. Overige verzekeraars (indien elders verzekerd) Voor het uitwinnen van onze zekerheden in geval van schade of diefstal van het voertuig.
  3. Stichting Bureau Krediet Registratie (‘Stichting BKR’) Voor het registreren van het leasecontract en eventuele achterstanden.
   Als je privé een leaseovereenkomst sluit (private lease), wordt per 01-04-2022 100% van de totale waarde van de leaseovereenkomst bij Stichting BKR geregistreerd. Voor contracten die eerder zijn gesloten geldt een registratie van 65% van de totale waarde van de leaseovereenkomst. Ook als je uit hoofde van een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap een financial leaseovereenkomst sluit wordt dit bij Stichting BKR geregistreerd. Zakelijke operational lease contracten registreren wij niet.
  4. Economic Data Resources B.V. (‘EDR Credit Services') Als je privé een leaseovereenkomst sluit (private lease), delen wij gegevens met EDR Credit Services voor het uitvoeren van de acceptatietoets. Dit zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. EDR is ISO gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en zij werken in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die Care4Lease B.V. met haar gesloten heeft. Zo zijn je gegevens in goede handen. Zie ook de website https://www.edrcreditservices.nl/.
  5. Economic Data Resources B.V. (‘EDR Informatie') Als je een zakelijke lease aangaat voor jouw eigen bedrijf, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie). EDR Informatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR Informatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en jouw onderneming. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR Informatie, zie ook https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.
  6. Handelsinformatiebureaus Als je een zakelijke lease aangaat voor jouw eigen bedrijf kunnen wij informatie ontvangen van handelsinformatiebureaus om inzicht te verkrijgen in jouw onderneming en een gedegen risicoinschatting te kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel en Company.info.
  7. Jouw werkgever Als je berijder bent van een leaseauto die jouw werkgever jou ter beschikking stelt, delen wij gegevens met jouw werkgever voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van het voertuig.
  8. Mobiliteitsbedrijven Voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van het voertuig, voor zover dit onderdeel uitmaakt van jouw leaseovereenkomst.
  9. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) Voor het op naam zetten van het voertuig, indien dit passend is voor het door jou gekozen product.
  10. Travelcard of MultiTankcard Voor het aanvragen van een brandstofpas, indien brandstof onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
  11. IT partners Voor supportdoeleinden kunnen wij delen van de database beschikbaar stellen aan onze softwareleveranciers en netwerkbeheerders. Wij hebben met hen verwerkersovereenkomsten gesloten en zullen geen persoonsgegevens delen als dat niet noodzakelijk is.

  De volgende partijen kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

  Daarnaast kunnen wij gegevens verstrekken aan de volgende partijen om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van onze bedrijfsvoering. Ook hebben deze partijen een gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van gegevens om hun rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek uit te oefenen.

  1. Financiële instellingen Voor de financiering van jouw leasecontract delen wij een beperkt aantal gegevens onder strikte voorwaarden met financiële instellingen ter controle op en uitoefening van zekerheden, waaronder de verpanding van vorderingen. Voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.
  2. Bovemij NV Voor het garanderen van de operationele continuïteit van jouw leasecontract delen wij een beperkt aantal gegevens onder strikte voorwaarden met onze houdstermaatschappij Bovemij NV. Voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.
  3. Advocaten, notarissen, deurwaarders, incassobureaus Voor het uitwinnen van onze zekerheden en ondersteuning bij geschillen kunnen wij de hulp inroepen van deze partijen.

  Overige derde partijen

  Jouw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen dan hierboven vermeld als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de Belastingdienst en toezichthoudende autoriteiten.

  Doorgifte aan derde landen

  Bovemij Financieringsmaatschappij laat geen persoonsgegevens verwerken bij partners buiten de Europese Unie.

  Bewaartermijnen

  BFM zal gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren:

  • Nadat een klantrelatie is beëindigd worden jouw gegevens op basis van wettelijke verplichtingen door ons nog vijf jaar bewaard.
  • Mocht een oud-klant nog een openstaande vordering hebben staan bij Bovemij Financieringsmaatschappij, dan bewaren we de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
  • We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
  • We moeten ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

  Bovemij Interne Diensten BV

  Onder Bovemij Interne Diensten BV, hier verder ‘BID’ genoemd, zijn verschillende concernactiviteiten van de Bovemij groep gecentraliseerd. Het gaat hier om werkzaamheden op het gebied van HRM, ICT, facilitaire zaken en financiën. Deze activiteiten worden uitgevoerd in opdracht van Bovemij NV en de daaronder vallende bedrijfsonderdelen. Betrokkenen kunnen hierbij bestaan uit sollicitanten, medewerkers, ingehuurd personeel of leveranciers.

  Onder BID valt ook Commercie Bovemij groep BV, hier verder ’CBG’ genoemd. Binnen dit bedrijfsonderdeel zijn de commerciële activiteiten gebundeld richting onze klanten. Zij voert deze uit in haar rol als intermediair voor onze verzekeraar SVM en/of  in opdracht van de betreffende bedrijfsonderdelen. CBG heeft door de aard van haar dienstverlening per definitie enkel  zakelijke klanten. CBG doet geen zaken met consumenten / natuurlijke personen, tenzij deze acteren in hun hoedanigheid van ondernemer, zoals in het geval van eenmanszaken, vof’s, etc. Binnen de categorie zakelijke klanten vallen ook de medewerkers van deze bedrijven waarvan de gegevens bij CBG bekend zijn.

  Welke specifieke gegevens gebruiken wij als BID?

  BID  houdt zich als verantwoordelijke aan het wettelijk vereiste doelbindingsprincipe. ‘Doelbinding’ betekent dat jouw gegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Om een overeenkomst te kunnen nakomen; bijvoorbeeld contactgegevens, inloggegevens en betaalgegevens.
  • Om aan de wet te voldoen; bijvoorbeeld btw-nummer en salarisgegevens.
  • Om als BID de afspraken in overeenkomsten te kunnen uitvoeren en om haar diensten te kunnen verlenen; bijvoorbeeld voertuigbezit, de vestiging(en) waar je werkt en transactiegegevens.
  • Om je naar aanleiding van de dienstverlening op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Bovemij. Bijvoorbeeld  contactgegevens en prospectgegevens. We vragen toestemming om jou een product en/of dienst te kunnen aanbieden welke niet gelijk is aan de productsoorten die we je al aanbieden.
  • Daarnaast verwerken wij klantgegevens voor statistische doeleinden (lees: niet herleidbaar naar een individueel persoon).BID past als verantwoordelijke geen volledig automatische beslisprocessen toe bij besluitvorming over relaties met haar betrokkenen.

  Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

  Bovemij verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks, via de webpagina van Bovemij met URL https://solliciterenbij.bovemij.nl/ of de interne vacaturesite. De sollicitant maakt, om te kunnen solliciteren, een account aan waar deze zijn/haar gegevens achterlaat. Bovemij verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: naw, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, motivatie, cv, opleiding (scholing, cursussen, enz.), werkervaring, talenkennis, referenties en wel/niet in bezit rijbewijs. Bovemij kan bij bepaalde functies als aanvulling vragen om een video. Bij eventuele indiensttreding vraagt Bovemij aanvullende gegevens uit.

  Bewaartermijnen

  Bovemij bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaart en voor sollicitanten die hiervoor toestemming hebben gegeven maximaal 1 jaar. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Bovemij verwijderd. Bij eventuele indiensttreding zullen de gegevens niet worden verwijderd. De gegevens worden verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy.

  Care4Lease BV

  Care4Lease B.V. (hierna ‘Care4Lease’ of ‘C4L’) is een leasemaatschappij en backoffice partner van en voor de mobiliteitsbranche. C4L kan jouw persoonsgegevens om verschillende redenen verwerken. Bijvoorbeeld omdat jouw werkgever een leaseovereenkomst heeft afgesloten bij een leasemaatschappij die met ons samenwerkt. Of omdat je bij ons, of bij een leasemaatschappij die met ons samenwerkt, een Private Leaseovereenkomst hebt afgesloten. Misschien is er alleen nog sprake van een offerte. Ook dan kunnen wij gegevens van jou verwerken.

  Indien en voor zover wij als ‘beheerder’ optreden voor jouw leasemaatschappij, verrichten wij namens deze administratieve handelingen. In termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden wij dan als ‘verwerker’. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing. In dat geval geldt de privacyverklaring van jouw leasemaatschappij. Zij kunnen je hier meer over vertellen.

  Als C4L conformeren wij ons op het gebied van privacy niet alleen aan de AVG, de UAVG en de regelgeving op het gebied van E-privacy (zoals vastgelegd in de Telecomwet), maar ook aan de Wwft. Wij gaan zorgvuldig om met alle informatie die ons wordt toevertrouwd. Zo hebben al onze medewerkers bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring getekend.

  Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeerbaar maken. Jouw persoonsgegevens worden door, of onder verantwoordelijkheid van, Care4Lease BV verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Het identificeren en verifiëren van jou als klant en het vastleggen van deze controle. Hiervoor gebruiken we een kopie van een geldig identiteitsbewijs exclusief burgerservicenummer. Ook kunnen wij gebruikmaken van openbare bronnen en registers zoals het Handelsregister en de Basisregistratie Personen. Wanneer je bij ons een private leaseovereenkomst afsluit geldt dit ook voor eventuele mede-contractanten, en wanneer je bij ons een zakelijke (operational) leaseovereenkomst afsluit ook voor eventuele vertegenwoordigers van en/of belanghebbenden bij jouw onderneming.
  2. Het uitvoeren van een kredietcontrole. Hiervoor werken wij samen met Economic Data Resources BV.

   • Voor het aangaan van een private lease voert Economic Data Resources BV, handelend onder de naam ‘EDR Credit Services’, in opdracht van C4L een acceptatietoets uit. Doel van de acceptatietoets is het beheersen van risico’s en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. Dat betekent dat we toetsen of je de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode. Voor dit doel verstrekken wij jouw naam en e-mailadres aan EDR Credit Services. Zij nemen vervolgens contact met jou op voor het aanleveren van de benodigde informatie. Na de beoordeling ontvangen wij van EDR jouw contactgegevens, geboortedatum, IBAN, het documentnummer van jouw rijbewijs en een positief of negatief advies gebaseerd op jouw financiële situatie. Indien er sprake is van een medecontractant ontvangen wij ook van die persoon voorgaande informatie.
   • Voor het aangaan van een zakelijke (operational) lease verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources BV, handelend onder de naam ‘EDR Informatie’. EDR Informatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR Informatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en jouw onderneming. Zie voor meer informatie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. Ook kunnen wij voor dit doeleinde informatie ontvangen van andere handelsinformatiebureaus, en openbare bronnen raadplegen zoals het Handelsregister of registers met faillissementshistorie. Ook kunnen wij waar gewenst aanvullende informatie bij jou opvragen. Denk hierbij aan jaarcijfers, statuten en dergelijke.
  3. Het uitvoeren van een integriteitscontrole van jou als klant. Hiervoor maken we gebruik van nationale en internationale sanctielijsten en openbare bronnen zoals nieuwsmedia. Wanneer je bij ons een private lease afsluit geldt dit ook voor eventuele mede-contractanten, en wanneer je bij ons een zakelijke (operational) lease afsluit ook voor eventuele vertegenwoordigers van en/of belanghebbenden bij jouw onderneming.
  4. Het afhandelen van aanvragen, voorbereiden, aangaan en uitvoeren van leaseovereenkomsten. Hiervoor gebruiken we jouw naam en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, documentnummer van het rijbewijs, contractnummer, relevante mailwisselingen en notities van telefoongesprekken, en het IBAN voor de maandelijkse incasso.
  5. Het registreren van jouw private leasecontract bij Stichting BKR, zoals bepaald door het Keurmerk Private Lease. Hiervoor verwerken wij jouw naam, adres, geboortedatum, contractnummer, leasebedrag en de looptijd. Voor het aangaan van een zakelijke operational lease registreren we je leasecontract nooit bij Stichting BKR.
  6. Het bestrijden van fraude. In het kader hiervan doen wij bijvoorbeeld standaard een check op de geldigheid van het aangeleverde legitimatiebewijs. Bij vermoedens van fraude zullen wij de zaak onderzoeken en in dat kader aanvullende relevante informatie zullen verzamelen. Je zult hiervan op de hoogte worden gesteld zodra het onderzoek dit toelaat.
  7. Het financieren van onze leaseactiviteiten. Hiervoor verwerken wij jouw naam, adresgegevens, kenteken, voertuiginformatie, informatie over het leasecontract en in het geval van zakelijke lease ook het KvK-nummer.
  8. Het voeren van de leaseadministratie. Hiervoor gebruiken we jouw naam en contactgegevens, geslacht, geboortedatum, contractgegevens, het kenteken en voertuiggegevens.
  9. Het berekenen en vastleggen van verschuldigde bedragen voor het voeren van de debiteurenadministratie. Hiervoor gebruiken we jouw naam en contactgegevens, geslacht, contractnummer, financiële positie, en IBAN voor de maandelijkse incasso.
  10. Om met jou in contact te kunnen treden in het kader van de leaseovereenkomst en te reageren op door jou gestelde vragen. Wij gebruiken hiervoor jouw naam, contactgegevens en details over de inhoud van de communicatie.
  11. Het registreren van het voertuig, de administratie- en bewaarplicht en het (laten) verzorgen van de accountantscontrole, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Hiervoor gebruiken we jouw contactgegevens, kenteken, contractnummer en betaalde leasetermijnen, evenals gegevens over eventuele boetes en schades.
  12. Het behandelen van geschillen. Wij gebruiken hiervoor jouw contactgegevens en informatie die relevant is voor het geschil. De actuele klachtenprocedure is te vinden op https://www.bovemij.nl/klachten.
  13. Voor marktonderzoek en statistieken kunnen wij jouw gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm verwerken.
  14. Het verbeteren van onze processen. Waar mogelijk zullen wij de gegevens zodanig bewerken dat ze niet meer herleidbaar zijn naar individuen. 

   Voor elk doeleinde waarvoor wij gegevens verwerken vereist de AVG een zogenaamde grondslag. De relevante wettelijke grondslagen waar wij gebruik van maken zijn:

   • De verwerking is noodzakelijk voor het tot stand komen of uitvoeren van een overeenkomst; de genoemde doeleinden onder nummers 4, 8, 9 en 10 zijn hierop gebaseerd.
   • De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting; de genoemde doeleinden onder nummers 1, 3, 11 en 12 zijn hierop gebaseerd.
   • De verwerking is noodzakelijk voor het dienen van een gerechtvaardigd belang; de genoemde doeleinden onder nummers 2, 5, 6, 7, 13 en 14 zijn hierop gebaseerd.

   Uitwisseling met derden

   We kunnen gegevens van jou ontvangen van en/of verstrekken aan de volgende derde partijen:

   1. NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij Voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst van jouw auto, indien een verzekering als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
   2. Overige verzekeraars (indien elders verzekerd) Voor het uitwinnen van onze zekerheden in geval van schade of diefstal van het voertuig.
   3. Stichting Bureau Krediet Registratie (‘Stichting BKR’) Voor het registreren van het leasecontract en eventuele achterstanden.
    Als je privé een leaseovereenkomst sluit (private lease), wordt per 01-04-2022 100% van de totale waarde van de leaseovereenkomst bij Stichting BKR geregistreerd. Voor contracten die eerder zijn gesloten geldt een registratie van 65% van de totale waarde van de leaseovereenkomst. Ook als je uit hoofde van een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap een financial leaseovereenkomst sluit wordt dit bij Stichting BKR geregistreerd. Zakelijke operational lease contracten registreren wij niet.
   4. Economic Data Resources B.V. (‘EDR Credit Services') Als je privé een leaseovereenkomst sluit (private lease), delen wij gegevens met EDR Credit Services voor het uitvoeren van de acceptatietoets. Dit zoals bepaald volgens Keurmerk Private Lease. EDR is ISO gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging en zij werken in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die Care4Lease B.V. met haar gesloten heeft. Zo zijn je gegevens in goede handen. Zie ook de website https://www.edrcreditservices.nl/.
   5. Economic Data Resources B.V. (‘EDR Informatie') Als je een zakelijke lease aangaat voor jouw eigen bedrijf, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Informatie). EDR Informatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR Informatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van jou en jouw onderneming. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR Informatie, zie ook https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.
   6. Handelsinformatiebureaus Als je een zakelijke lease aangaat voor jouw eigen bedrijf kunnen wij informatie ontvangen van handelsinformatiebureaus om inzicht te verkrijgen in jouw onderneming en een gedegen risicoinschatting te kunnen maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel en Company.info.
   7. Jouw werkgever Als je berijder bent van een leaseauto die jouw werkgever jou ter beschikking stelt, delen wij gegevens met jouw werkgever voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van het voertuig.
   8. Mobiliteitsbedrijven Voor de bestelling, de aflevering, het onderhoud en reparaties van het voertuig, voor zover dit onderdeel uitmaakt van jouw leaseovereenkomst.
   9. Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) Voor het op naam zetten van het voertuig, indien dit passend is voor het door jou gekozen product.
   10. Travelcard of MultiTankcard Voor het aanvragen van een brandstofpas, indien brandstof als component onderdeel uitmaakt van de leaseovereenkomst.
   11. IT partners Voor supportdoeleinden kunnen wij delen van de database beschikbaar stellen aan onze softwareleveranciers en netwerkbeheerders. Wij hebben met hen verwerkersovereenkomsten gesloten en zullen geen persoonsgegevens delen als dat niet noodzakelijk is.

   De volgende partijen kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

   Daarnaast kunnen wij gegevens verstrekken aan de volgende partijen om te voldoen aan de gerechtvaardigde belangen van onze bedrijfsvoering. Ook hebben deze partijen een gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van gegevens om hun rechten op grond van het Burgerlijk Wetboek uit te oefenen.

   1. Financiële instellingen Voor de financiering van jouw leasecontract delen wij een beperkt aantal gegevens onder strikte voorwaarden met financiële instellingen ter controle op en uitoefening van zekerheden, waaronder de verpanding van vorderingen. Voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.
   2. Bovemij NV Voor het garanderen van de operationele continuïteit van jouw leasecontract delen wij een beperkt aantal gegevens onder strikte voorwaarden met onze houdstermaatschappij Bovemij NV. Voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier.
   3. Advocaten, notarissen, deurwaarders, incassobureaus Voor het uitwinnen van onze zekerheden en ondersteuning bij geschillen kunnen wij de hulp inroepen van deze partijen.

   Overige derde partijen

   Jouw gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen dan hierboven vermeld als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de Belastingdienst en toezichthoudende autoriteiten.

   Doorgifte aan derde landen

   Care4Lease laat geen persoonsgegevens verwerken bij partners buiten de Europese Unie.

   Bewaartermijnen

   Care4Lease zal gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren:

   • Nadat een klantrelatie is beëindigd worden jouw gegevens op basis van wettelijke verplichtingen door ons nog vijf jaar bewaard.
   • Mocht een oud-klant nog een openstaande vordering hebben staan bij C4L, dan bewaren we de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
   • We zijn wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
   • We moeten ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

   NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

   De NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, hier verder ‘SVM’ genoemd, is een verzekeraar van en voor de mobiliteitsbranche. Met onze bedrijfsverzekeringen zorgen wij er voor dat de mobiliteitsbedrijven in business blijven bij onvoorziene tegenslag. Met de verzekeringsproducten voor particulieren bieden wij enerzijds gunstige voorwaarden voor de medewerkers van het mobiliteitsbedrijf en anderzijds extra omzet kansen voor de mobiliteitsbedrijven. Onder SVM vallen de volgende bedrijven:

   • Bovemij Juridische diensten BV
   • Bovemij Intermediair BV
   • ENRA verzekeringen BV
   • Quakel Assuradeuren BV

   Als verzekeraar conformeren wij ons op het gebied van privacy niet alleen aan de AVG, de UAVG en de regelgeving op het gebied van E-privacy (zoals vastgelegd in de Telecomwet) maar ook aan het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek en  de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens van het Verbond van Verzekeraars.

   Welke specifieke gegevens gebruiken wij als verzekeraar?

   Voor het onderhouden van het contact vragen wij jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van het betreffende verzekeringsproduct vragen wij je ook om andere gegevens. Bijvoorbeeld het kenteken van jouw auto en jouw bankrekeningnummer om de premie te innen of de eventuele schade te vergoeden. Meestal geef je deze gegevens zelf aan ons door.

   Vanuit onze verantwoordelijkheid als financiële dienstverlener verzamelen we in het kader van het aangaan en/of uitvoeren van een overeenkomst soms ook andere gegevens zoals schadevrije jaren vanuit Roy-data of stichting CIS als het centrale fraudebeheersingssysteem van de verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

   Afhankelijk van de verzekeringsproducten die je aanvraagt of afneemt bij ons, hebben wij soms ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens nodig. Dit valt onder een strikte geheimhoudingsplicht en hier gaan we uiteraard zeer zorgvuldig mee om. Het gaat dan om de volgende gegevens:

   • Burger Service Nummer (BSN), en bankgegevens, alleen voor enkele specifieke producten waarvoor we deze gegevens ook nodig hebben op basis van een wettelijke grondslag.

   • Medische gegevens gebruikt door onze medisch adviseur. Wij kunnen alleen bij jouw medische gegevens met jouw expliciete toestemming.

   • Strafrechtelijke gegevens. Bij het bepalen van het risico voor een verzekering kunnen wij je vragen of je een strafrechtelijk verleden hebt. Indien dit een uitspraak betreft van meer dan 8 jaar geleden, dan hoef je dit niet te melden.

   Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

   Het kan voorkomen dat Bovemij jouw persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons jouw gegevens verstrekken zijn:

   1. de tegenpartij in het geval van een ongeluk

   2. verzekeringsmaatschappijen

   3. evenementenorganisatoren

   4. relaties en klanten van Bovemij

   5. gevolmachtigde tussenpersonen

   6. autobedrijven

   7. werkgevers

   8. uitzendbureaus

   9. tegenassuradeur

   10. schadeherstelbedrijven

   11. schade-experts

   12. leasemaatschappijen

   13. kredietinformatiebureaus

   Aan wie sturen wij jouw persoonsgegevens?

   Bovemij is soms genoodzaakt om jouw persoonsgegevens te delen met derde partijen. Dit zullen wij alleen doen als wij weten dat deze partners zich houden aan de privacy-eisen die Bovemij stelt. Wij zullen er ook op toezien dat deze partners de privacyregels nakomen. De volgende partijen kunnen jouw persoonsgegevens ontvangen:

   1. ict-dienstverleners en externe adviseurs, voor het onderhouden en beheren van onze applicaties;

   2. gerechtsdeurwaarders & advocatenkantoren, om bepalingen te laten nakomen;

   3. autogarages, als je een verzekering bij Bovemij hebt afgesloten en een claim indient;

   4. fietsendealers, als je een verzekering bij Enra hebt afgesloten en een claim indient;

   5. de tegenpartij van een ongeluk, als wij een schadeclaim ontvangen;

   6. onze accountant, voor de jaarlijkse verplichte accountancycontrole;

   7. gevolmachtigde tussenpersonen, die namens ons verzekeringen afsluiten;

   8. herverzekeraars, die onze verzekeringen herverzekeren;

   9. accountmanagers, om als contactpersoon van Bovemij te dienen;

   10. verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst in verband met wettelijk verplichtingen die ons worden opgelegd;

   11. stichting CIS, om een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid te voeren. Op www.stichtingcis.nl vind je meer informatie.

    RDC inMotiv Nederland BV

    RDC inMotiv Nederland BV, hier verder ‘RDC’ genoemd, is een ict-dienstverlener die ondernemers in de mobiliteitssector ondersteunt bij het ondernemen door het digitaliseren van hun processen, het onderhouden van data, het verbinden met andere marktpartijen en het verstrekken van informatie over voertuigen en de voertuigmarkt.

    RDC geldt als ‘Verantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor informatie betreffende haar directe klanten (m.n. mobiliteitsbedrijven), medewerkers, websitebezoekers en leveranciers. RDC voert echter met name gegevensverwerking uit in opdracht van haar directe klanten. Gegevens die worden verwerkt in opdracht van de directe klanten van RDC, welke betrekking hebben op indirecte klanten (bijv. voertuigeigenaren), verwerkt RDC te goeder trouw. RDC treedt hierbij op als ‘(sub)verwerker’ in de zin van de AVG. De directe klant (m.n. mobiliteitsbedrijven) van RDC geldt hierbij als Verantwoordelijke.

    RDC conformeert zich op het gebied van privacy niet alleen aan de AVG, de UAVG en de regelgeving op het gebied van E-privacy (zoals vastgelegd in de Telecomwet) maar ook aan het DDMA Privacywaarborg. Wij gaan zorgvuldig om met alle informatie die ons wordt toevertrouwd. Zo hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend.

    Welke specifieke gegevens gebruiken wij als RDC?

    Onze directe klanten, websitebezoekers en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van eigen gegevens. RDC is niet verantwoordelijk voor veroudering van gegevens of onjuistheden die door deze partijen zelf zo zijn doorgegeven. Wel zullen wij deze altijd zo spoedig mogelijk corrigeren, nadat we hiervan onderbouwd in kennis zijn gesteld.

    Onze directe klanten zijn verantwoordelijk voor gegevens omtrent hun eigen klanten/consumenten (RDC’s ‘indirecte klanten’). Indirecte klanten zijn op hun beurt zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van hun eigen gegevens bij de partijen met wie zij zelf een overeenkomst zijn aangegaan, contact onderhouden en/of aan wie zij toestemming tot verwerking van hun persoonsgegevens hebben gegeven. Het uitoefenen van de rechten van indirecte klanten dient altijd plaats te vinden via RDC’s directe klanten.

    Indirecte klanten met bezwaren verwijzen we daarom naar het bedrijf waarmee zij een directe relatie hebben, zoals de garage, dealer of leasemaatschappij. Deze bedrijven zijn volgens de AVG ‘Verantwoordelijke’ voor juist beheer van de aan hen toevertrouwde gegevens. RDC kan in dergelijke gevallen uitsluitend in opdracht van de verantwoordelijke handelen.

    Mobi-ID account vereist

    De meeste diensten en applicaties van RDC zijn uitsluitend toegankelijk voor aangesloten bedrijven in de mobiliteitsbranche die beschikken over een Mobi-ID. Voor het aanvragen van een Mobi-ID, zie de website van Mobi-ID. Op de verwerkingen van persoonsgegevens in verband met het Mobi-ID zijn de voorwaarden van Mobi-ID van toepassing. Wij verwijzen je daarvoor naar de website van Mobi-ID.