Privacyverklaring

Bovemij verwerkt verschillende persoonsgegevens van u om producten en diensten te kunnen leveren. We zullen te allen tijden zorgvuldig met die persoonsgegevens omgaan. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet ons opleggen. In deze verklaring leest u hoe Bovemij met uw persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens, wat zijn dat?

De Autoriteit Persoonsgegevens omschrijft 'een persoonsgegeven' als volgt op haar website : 'Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.'

Wat doen we precies met uw persoonsgegevens?

Om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. We verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om de overeenkomst te kunnen nakomen;
 • Om aan de wet te voldoen;
 • Om als Bovemij te kunnen blijven functioneren (gerechtvaardigd belang);
 • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Bovemij.

Om de overeenkomst te kunnen nakomen, verwerken we:

 • contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen;
 • gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u een verzekeringsovereenkomst/ financieringen bij ons kunt afsluiten. Dit noemen we prospectgegevens.
 • polisgegevens, verzekerdengegevens, schadegegevens en zorggegevens, die we gebruiken om verzoeken, claims, intern beheer, vragen en klachten te beoordelen, te regelen en/of te beantwoorden. Deze gegevens worden ook gebruikt om onze administratie bij te werken bij wijzigingen;
 • financiële gegevens om onder andere premies te kunnen innen en eventuele provisies over te maken;
 • inloggegevens van MijnBovemij, zodat we uw account kunnen onderhouden en beheren.

Om aan de wet te voldoen, verwerken we:

 • uw contactgegevens en een kopie van uw ID-bewijs, zodat we kunnen controleren of u bent wie u zegt dat u bent. De kopie van uw ID-bewijs bewaren we niet;
 • contactgegevens, verzekerdengegevens en polisgegevens om u vanuit onze zorgplicht te informeren over bepaalde wijzigingen in uw verzekerings- en/of financieringsovereenkomst;
 • persoonsgegevens die we wettelijk verplicht zijn op verzoek aan overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en Justitie te verstrekken. We verstrekken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn;
 • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW);

Om als Bovemij te kunnen blijven functioneren, verwerken we:

 • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens

  • om fraudegevallen adequaat af te kunnen handelen;
  • om fraude te bestrijden en integriteit van de financiële sector te waarborgen. Dit is in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie en andere financiële instellingen;
  • om interne kwaliteitsonderzoeken in gang te zetten om mogelijke problemen en risico’s te herkennen en om te controleren of wetgeving goed is ingevoerd;
  • het behandelen van geschillen.

Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen bij Bovemij, verwerken we:

 • uw contactgegevens, prospectgegevens en/of polisgegevens.  Zo kunnen we u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen te sturen. We vragen specifiek toestemming om u een product en/of dienst aan te kunnen bieden dat niet gelijk is aan de producten die we al aanbieden. U kunt hier altijd bezwaar tegen aantekenen door een mail te sturen naar privacy@bovemij.nl.

Bijzondere gegevens

Met gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op uw persoonlijke levenssfeer, omdat zij gevoelige informatie verschaffen, gaan wij extra zorgvuldig om. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van een kredietcontrole bij het aangaan van een financiering.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid raadplegen voert Economic Data Resources B.V., in opdracht van Bovemij financieringsmaatschappij, een acceptatietoets uit. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en het juist uitvoeren van het acceptatiebeleid. Dat betekent dat we toetsen of u de financiering kunt betalen, nu en gedurende de contractperiode. Het privacyreglement van Economic Data Resources B.V. is op deze acceptatietoets van toepassing. Zie ook de website www.edrcreditservices.nl.

Van wie kunnen wij gegevens ontvangen?

Het kan voorkomen dat Bovemij uw persoonsgegevens ontvangt van een andere organisatie. Mogelijke partijen die ons uw gegevens doen toekomen:

 1. de tegenpartij in het geval van een ongeluk
 2. verzekeringsmaatschappijen
 3. evenementenorganisatoren
 4. relaties en klanten van Bovemij
 5. gevolmachtigde tussenpersonen
 6. autobedrijven
 7. werkgevers
 8. uitzendbureaus
 9. tegenassuradeur
 10. schadeherstelbedrijven
 11. schade-experts
 12. leasemaatschappijen
 13. kredietinformatiebureaus

Aan wie sturen wij uw persoonsgegevens?

Bovemij is soms genoodzaakt om uw persoonsgegevens te delen met derde partijen. Dit zullen wij alleen doen als wij weten dat deze partners zich houden aan dezelfde privacy-eisen die Bovemij stelt. Wij zullen er ook op toezien dat deze partners de privacyregels nakomen.

De volgende partijen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

 1. ICT-dienstverleners en externe adviseurs, voor het onderhouden en beheren van onze applicaties;
 2. gerechtsdeurwaarders & advocatenkantoren, om bepalingen te laten nakomen;
 3. autogarages, als u een verzekering bij Bovemij heeft afgesloten en een claim indient;
 4. fietsendealers, als u een verzekering bij Enra heeft afgesloten en een claim indient;
 5. de tegenpartij van een ongeluk, als wij een schadeclaim ontvangen;
 6. onze accountant, voor de jaarlijkse verplichten accountancy controle;
 7. gevolmachtigde tussenpersonen, die namens ons verzekeringen afsluiten;
 8. herverzekeraars, die onze verzekeringen herverzekeren;
 9. accountmanagers, om als contactpersoon van Bovemij te dienen;
 10. verschillende overheidsinstanties zoals de Belastingdienst in verband met wettelijk verplichtingen die ons worden opgelegd;
 11. EDR, om een kredietcontrole te kunnen uitvoeren;
 12. stichting CIS, om fraudegevallen op te sporen.

Doorgifte aan derde landen

Bovemij werkt ook samen met partners in het buitenland, wat als gevolg heeft dat uw persoonsgegevens niet alleen in Nederland verwerkt worden. Bovemij kiest deze partners zorgvuldig. Hieronder laten we zien hoe we zorg dragen voor een adequate beveiliging.

Goedkeuring van de Europese Commissie

Persoonsgegevens mogen worden verstuurd naar landen waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat er een hoge bescherming van persoonsgegevens wordt gehanteerd. Bovemij werkt samen met partners in Israël en Zwitserland, beide landen waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat er sprake is van een hoog niveau van beveiliging.

Uw persoonsgegevens in het buitenland

Bovemij stuurt ook persoonsgegevens naar India en Roemenië. Deze partners hebben hiervoor het modelcontract van de Europese Commissie ondertekend, waardoor zij gehouden worden aan de strenge eisen die de Europese Commissie hieraan stellen. Alleen onder strikte voorwaarden mogen zij uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken.

Bewaartermijnen

Bovemij zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.
Hieronder staan de verschillende bewaartermijnen die Bovemij in de verschillende situaties en bij verschillende soorten gegevens hanteert

 • Na afloop klantrelatie
  Bovemij verwijdert alle persoonsgegevens twee jaar nadat een klantrelatie beëindigd is.
 • Bij een openstaande vordering
  Mocht een oud-klant nog een vordering open hebben staan bij Bovemij dan bewaart Bovemij de gegevens zolang als de vordering nog niet is verjaard.
 • Bij prospects
  Bovemij bewaart prospectgegevens zes maanden na verloop van de uitgebrachte offerte of na het laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens
  Bovemij is wettelijk verplicht om alle financiële gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Het is mogelijk dat hierbij ook persoonsgegevens worden bewaard.
 • Gegevens in de verzekerings- en financieringsovereenkomst
  Alle adviezen die Bovemij heeft verstrekt over een verzekeringsovereenkomst moet Bovemij vijf jaar bewaren op basis van de Wet op het financieel toezicht.
 • Bij fraudeonderzoeken
  Bovemij moet ongebruikelijke transacties vijf jaar bewaren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Beveiliging

We vinden het bij Bovemij erg belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Wanneer er onverhoopt toch iets mis gaat, dan zullen wij in actie komen. Dit doen we ook bij datalekken, die we als dat nodig is zowel aan u als de toezichthouder melden.

Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen als ze deze daadwerkelijk nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars
 • het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
 • de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • de Telecommunicatiewet

  Wat zijn uw privacyrechten?

  Als klant of prospect heeft u verschillende rechten. Deze rechten sommen we hieronder op:

  U heeft het recht om:

  • inzicht te krijgen wat we met uw persoonsgegevens doen;
  • eventuele fouten te laten corrigeren;
  • verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • persoonsgegevens niet meer verder te laten verwerken, afgezien van het opslaan van deze gegevens;
  • uw persoonsgegevens naar u of naar een andere verzekeringsorganisatie waar de verzekering wordt ondergebracht te laten overdragen;
  • uw toestemming in te trekken tegen automatische besluitvorming;
  • bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik.

  Mocht u een beroep willen doen op een van bovenstaande rechten dan kunt u hiervoor het contactformulier invullen op deze website. Het is ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen.

  Vragen?

  Heeft u vragen met betrekking tot onze privacyverklaring of onze werkwijze op dit gebied? Neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op.

  Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Bovemij, Winand Swelsen. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Algemene contactgegevens Bovemij
  Bovemij N.V.
  Takenhofplein 2
  6538 SZ Nijmegen

  info@bovemij.nl
  024 751 21 31 (algemeen)
  024 366 67 97 (schade)
  024 366 56 54 (particulier)

  Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
  Winand Swelsen
  privacy@bovemij.nl