Bovemij zet hoger resultaat over eerste halfjaar 2021 opnieuw in voor de branche

Datum: 16 augustus 2021

  • Resultaat over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt € 31,7 miljoen, gedreven door een blijvend sterk technisch resultaat en een verbetering van het resultaat uit beleggingen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020.

  • Solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf met 195% zeer gezond.

  • Vierde steunpakket voor de branche gelanceerd via een eenmalige restitutie op de jaarpremie voor zakelijke klanten.

  • Wegverkeer neemt geleidelijk toe, dit is terug te zien in licht stijgende schadecijfers in het tweede kwartaal van 2021.

  • Er is sterk ingezet op verbetering van het risicoprofiel van de financieringsportefeuille. Hierdoor is de financieringsportefeuille in het eerste halfjaar van 2021 met 9% afgenomen.

  • Toevoeging van de Keuzecoach, Autoswapper en Online Autoverkoopservice op viaBOVAG.nl slaan aan bij de consument.

  • De bezoekersaantallen en het aantal leads op viaBOVAG.nl stijgen sterk.

Ageeth Bakker (CFRO):

‘De positieve cijfers die we vandaag presenteren zijn voor het grootste deel het gevolg van een lagere schadelast door de coronacrisis en het betere beleggingsresultaat over het eerste halfjaar van 2021. Bovemij heeft het risicoprofiel in de financieringsportefeuille verbeterd, als gevolg hiervan is de omvang van de portefeuille gedaald.’

‘Om onze bedrijfsmatige klanten tijdens de coronacrisis bij te staan, hebben we in 2020 drie steunpakketten voor de mobiliteitsbranche in het leven geroepen. Ook in 2021 gaan we hiermee door: al onze klanten die in 2021 een zakelijk schadeverzekeringspakket (garagepolis of wagenparkverzekering) bij Bovemij afnemen, ontvangen een eenmalige extra restitutie op de jaarpremie. We zijn blij met de goede reacties die we daarop krijgen en gekregen hebben.’

‘Op dit moment investeren we flink in het fundament van Bovemij. We kijken naar wat er goed gaat én naar wat er beter kan. Daarbij kiezen we er bewust voor om een aantal bedrijfsactiviteiten die geen directe link met de mobiliteitsmarkt hebben, af te bouwen. Dit draagt bij aan een efficiënte organisatie. We zijn continu met onze klanten in gesprek om onze dienstverlening te evalueren en onze producten en diensten verder te verbeteren en hen zoveel mogelijk waarde te kunnen bieden. Zo maken we ons klaar voor de toekomst.’

René Leander (CEO):

‘Onze klanten hebben niet alleen te kampen met de gevolgen van de coronacrisis maar ook met andere stevige uitdagingen. Denk aan schaalvergroting, aan de verschuiving van bezit naar gebruik, de opkomst van het elektrisch rijden en aan de steeds verder gaande digitalisering en het daardoor veranderende klantgedrag. Deze uitdagingen vragen om oplossingen. Wij zijn van en voor de mobiliteitsbranche en willen onze klanten helpen om ook deze uitdagingen te kunnen weerstaan. Dit doen we door goede oplossingen op het gebied van verzekeringen en financieringen te bieden, maar sinds een aantal jaren ook door middel van ons mobiliteitsplatform: viaBOVAG.nl, ons consumentenplatform en in het tweede halfjaar ook viaBovemij.nl, ons ondernemersplatform. Het is ons doel de mobiliteitsbedrijven te ondersteunen bij het succesvol ondernemen en consumenten te helpen bij hun zoektocht naar betrouwbare mobiliteit. Hiervoor hebben we op viaBOVAG.nl in de eerste helft van 2021 diverse proposities geïntroduceerd zoals de Keuzecoach, Autoswapper en recent ook de Online Autoverkoopservice.’  

‘De bekendheid van viaBOVAG.nl bij het publiek is in het eerste halfjaar van 2021 opnieuw sterk gestegen. Consumenten ervaren viaBOVAG.nl als kwalitatief goed. Dit zien we terug in een sterke stijging van het aantal bezoekers en van het aantal leads. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de deelnemende BOVAG-mobiliteitsbedrijven. Samen met de branche bouwen we aan het meest betrouwbare mobiliteitsplatform van Nederland.’

Kerncijfers

Resultaat voor belastingen

Het resultaat voor belastingen van Bovemij is in het eerste halfjaar van 2021 gestegen tot € 39,1 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 26,2 miljoen). Het resultaat voor belastingen verbeterde in het eerste halfjaar van 2021 door een positief resultaat uit beleggingen van € 9,6 miljoen ten opzichte van een negatief resultaat uit beleggingen van € 3,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2020 en een verbetering van de combined ratio.

Eigen vermogen

In het eerste halfjaar van 2021 nam het eigen vermogen toe met het resultaat na belastingen en werd er voor een bedrag van € 11,1 miljoen aan dividend uitgekeerd, waardoor het eigen vermogen per 30 juni 2021 is toegenomen tot € 242,0 miljoen.

Bruto premies

De bruto geboekte premie van Bovemij bedraagt in het eerste halfjaar van 2021 € 233,8 miljoen en ligt daarmee € 11,3 miljoen lager dan de bruto geboekte premie in het eerste halfjaar van 2020 (€ 245,1 miljoen). Onderliggend steeg de bruto geboekte premie uit consumentenverzekeringen in de tweewieler- en autoportefeuille ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 met € 3,4 miljoen. Tegenover deze stijging staat een daling van € 14,4 miljoen bruto geboekte premie in niet-strategische portefeuilles (zonder directe link met het BOVAG-netwerk) door een weloverwogen afbouw van deze verzekeringsrisico’s. Ten slotte daalde de bruto geboekte premie op de zakelijke portefeuille, doordat al onze klanten die in 2021 een zakelijk schadeverzekeringspakket (garagepolis of wagenparkverzekering) bij Bovemij afnemen, een eenmalige restitutie op de jaarpremie ontvangen.

De verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar van 2021 kwam uit op € 163,3 miljoen en is daarmee € 3,7 miljoen lager dan de verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar van 2020.

Combined ratio

De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) kwam in het eerste halfjaar van 2021 uit op 76,7% (eerste halfjaar 2020: 81,3%). De verbetering van de combined ratio is het gevolg van een lagere schadelast in het eerste halfjaar van 2021. De schadelast wordt sterk beïnvloed door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, waardoor er door verminderd wegverkeer minder nieuwe schades worden gemeld. Het schadepercentage is in het eerste halfjaar van 2021 gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020 doordat deze maatregelen in alle maanden van 2021 van kracht waren, waar dit in 2020 voor een gedeelte van het eerste halfjaar het geval was. Gedurende het tweede kwartaal van 2021 zien we dat de schadelast oploopt bij de versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Resultaat beleggingen

In het eerste halfjaar van 2021 is het resultaat uit beleggingen € 9,6 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 3,7 miljoen negatief). In het eerste halfjaar van 2021 is de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij sterk gestegen als gevolg van wereldwijd stijgende beurskoersen, terwijl de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij in het eerste halfjaar van 2020 daalde in reactie op de uitbraak van de coronapandemie.

SCR-ratio NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is in het eerste halfjaar van 2021 gedaald naar 195% (30 juni 2020: 202%). De daling van de solvabiliteit is het gevolg van een daling van het beschikbaar eigen vermogen, waarbij het vereist vermogen op een vergelijkbaar niveau ligt als op 30 juni 2020.

Uitstaande financieringen

Op 30 juni 2021 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen van Bovemij € 316,3 miljoen (30 juni 2020: € 341,9 miljoen). In het eerste halfjaar van 2021 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 30,0 miljoen doordat er minder nieuwe financieringen werden ingezet en doordat er afscheid werd genomen van klanten die niet binnen het gewenste risiconiveau passen.

Omzet data-activiteiten

De omzet uit data-activiteiten over het eerste halfjaar van 2021 bedraagt € 10,6 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 11,4 miljoen). Gecorrigeerd voor de verkoop van de Belgische activiteiten van RDC steeg de omzet uit data-activiteiten met € 0,1 miljoen.

Disclaimer
Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik. Bovemij heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van dit persbericht. Toch is het mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, aannames en verwachtingen van toekomstige prestaties, waarbij rekening is gehouden met informatie die beschikbaar was voor Bovemij op het moment van opstellen van dit bericht. Bovemij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dit persbericht in het geval informatie onjuist of onvolledig is.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.