Bovemij realiseert een sterk verbeterd resultaat over Q1 2019

Bovemij N.V. heeft in het eerste kwartaal van 2019 een resultaat voor belastingen gerealiseerd van € 15,3 miljoen; in het eerste kwartaal van 2018 was dit € 4,8 miljoen. De forse stijging van het resultaat wordt veroorzaakt door een € 4,4 miljoen hoger operationeel resultaat en € 6,1 miljoen hogere beleggingsopbrengsten. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de verzekerings-, financierings- en data-activiteiten nader toegelicht.

1. Verzekeringsactiviteiten

Het technisch resultaat uit verzekeringen steeg ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 met € 4,2 miljoen tot € 10,0 miljoen. De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) kwam in eerste kwartaal van 2019 uit op 88,4% (eerste kwartaal 2018: 93,2%).

1.1 Geboekte premie

De geboekte premie over het eerste kwartaal van 2019 bedraagt € 173,7 miljoen en ligt daarmee € 2,5 miljoen hoger dan in het eerste kwartaal van 2018 (eerste kwartaal 2018: € 171,2 miljoen).

De omzet uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen steeg ten opzichte van 2018 met € 9,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door zowel een toename van het aantal verzekerden, als een stijging van de gemiddelde premie per verzekerde. Hiertegenover staat een daling van € 6,9 miljoen premie in niet strategische portefeuilles (die geen directe link hebben met het BOVAG-netwerk) door een weloverwogen afbouw van deze verzekeringsrisico’s.

1.2 Schadelast

De netto schadelast (na herverzekering) over het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 58,9% van de netto verdiende premie (eerste kwartaal 2018: 65,1%). De schadelast in het eerste kwartaal van 2019 ontwikkelt zicht gunstiger dan voorgaand jaar. Dit als gevolg van in eerdere jaren genomen rendementsmaatregelen en doordat – in tegenstelling tot het eerste kwartaal van 2018 – grote (storm)schades zijn uitgebleven.

1.3 Kosten

De kostenratio over het eerste kwartaal van 2019 is met 1,1% toegenomen tot 29,5% (eerste kwartaal 2018: 28,1%). De kosten bestaan uit beheerskosten en acquisitiekosten (externe provisie). De stijging is hoofdzakelijk het gevolg van hogere advieskosten in het eerste kwartaal van 2019.

1.4 Beleggingen

Het beleggingsresultaat over het eerste kwartaal van 2019 bedraagt € 5,4 miljoen (eerste kwartaal 2018: € 0,7 miljoen negatief). De forse stijging van het beleggingsresultaat ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk het gevolg van stijgende aandelenkoersen in het eerste kwartaal. Dit ten opzichte van dalende aandelenkoersen in het eerste kwartaal van 2018. De strategische beleggingsmix bleef ongewijzigd.

2. Financieringsactiviteiten

Op 31 maart 2019 financiert Bovemij in totaal 17.979 voertuigen met een boekwaarde van € 278 miljoen. Dit is een toename van 27% ten opzichte van 31 maart 2018 toen voor een boekwaarde van € 219 miljoen aan financieringen waren verstrekt.

Het resultaat voor belastingen uit financieringsactiviteiten bedraagt in het eerste kwartaal van 2019 € 0,5 miljoen en is daarmee fors toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 toen een resultaat voor belastingen € 0,1 miljoen werd gepresenteerd. De verbetering van dit resultaat is het gevolg van een stijgende brutomarge in combinatie met een in beperktere stijging van de beheerskosten.

3. Data-activiteiten

3.1 RDC

Na de acquisitie in 2017 van RDC zijn in 2018 vervolgstappen gezet in de transformatie van RDC tot leverancier van data-intelligente oplossingen voor de mobiliteitsbranche. Deze transitie zal ook in 2019 en 2020 doorzetten. RDC levert een belangrijke bijdrage aan de twee nieuwe portalen, te weten viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl, de nieuwe zakelijke mijn-omgeving die klanten gaat helpen nog succesvoller te ondernemen. Het resultaat van RDC in het eerste kwartaal van 2019 bedraagt € 0,2 miljoen negatief en ligt daarmee in lijn met het resultaat in het eerste kwartaal van 2018 (€ 0,1 miljoen negatief).

3.2 viaBOVAG.nl

In de eerste helft van 2018 hebben BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsportaal viaBOVAG.nl gelanceerd. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming. In het eerste kwartaal van 2019 is het gelukt om circa 1.900 autobedrijven (vestigingen) aan te sluiten, die gezamenlijk inmiddels ruim 70.000 voertuigen aanbieden op viaBOVAG.nl. Het aantal unieke bezoekers toont aan dat het portaal aanslaat bij het publiek. Door het unieke aanbod van uitsluitend betrouwbare occasions is de lead conversie ratio (de kwaliteit van de leads voor de aangesloten bedrijven) ongekend hoog.

3.3 mijnOndernemersportaal.nl

In de tweede helft van 2018 is mijnOndernemersportaal live gegaan. Dit portaal is gericht op het vergroten van de kansen (omzet) van aangesloten BOVAG-bedrijven in de markt. Inmiddels zijn 5.500 BOVAG-bedrijven aangesloten op het portaal dat de komende jaren in samenwerking met BOVAG zal worden doorontwikkeld.

4. Vooruitzichten

Voor 2019 verwacht Bovemij een stijging van de omzet uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen. De sanering van de volmacht- en inkomensportefeuille (voor zover branchevreemd) zal doorzetten. De financieringsportefeuille zal naar verwachting in hetzelfde tempo doorstijgen. Het komend jaar wordt in nauwe samenwerking met BOVAG vol ingezet op de verdere uitbouw van de portalenstrategie via onze branchewinkels viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Deze twee portalen in combinatie met het verzekerings-, data- en financieringsbedrijf, bieden Bovemij en de branche een unieke kans voor verdere groei en rendement.

5. Richtprijs van de certificaten van aandelen

De richtprijs van de certificaten van aandelen Bovemij N.V. wordt jaarlijks vastgesteld. Net als ieder jaar heeft ook dit jaar de prijsvaststelling plaatsgevonden door een onafhankelijk deskundige op basis van een “Dividend Discount Model” en “Waarderingsmultiples” van door de deskundige vergelijkbaar geachte ondernemingen met een beursnotering in Europa, waarbij tevens rekening is gehouden met de beperkte verhandelbaarheid van de Certificaten. De prijsvaststelling is uitgevoerd per 1 maart 2019 zodat geen rekening is gehouden met ontwikkelingen die na deze datum hebben plaatsgevonden.

De certificaten van aandelen worden volgens de beschreven methodiek per 1 maart 2019 gewaardeerd op € 27,50 per certificaat. Dit is € 0,20 (0,7%) hoger dan de prijs van € 27,30 per 1 maart 2018. De stijging van de prijs van het certificaat is voornamelijk het gevolg van lagere toekomstige tarieven voor de vennootschapsbelasting als onderdeel van het Belastingplan 2019. Deze lagere tarieven hebben een positieve impact op de toekomstige verwachte resultaten na belastingen. Zonder de verlaging van de vennootschapsbelasting zou de prijs per certificaat per 1 maart 2019 € 1,30 lager zijn uitgekomen.

De prijsvaststelling dient uitsluitend als richtprijs voor de handel in Certificaten. De daadwerkelijke prijsbepaling komt uitsluitend tot stand op basis van vraag en aanbod op de door Captin geëxploiteerde markt. Het hiertoe opgestelde Handelsreglement is beschikbaar op www.bovemij.nl.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.