Bovemij realiseert een fors verbeterd resultaat over het eerste halfjaar van 2019

Bovemij N.V. heeft in het eerste halfjaar van 2019 een resultaat van € 21,4 miljoen (voor belastingen) gerealiseerd, een stijging van € 10,0 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. De verbetering van het resultaat is met name het gevolg van een verbetering van het technisch resultaat uit verzekeringen en een gunstig beleggingsresultaat als gevolg van wereldwijd gestegen aandelenkoersen.

René Leander, CEO:

“Bij Bovemij helpen we mobiliteitsbedrijven succesvol ondernemen. Afgelopen jaar zijn we daarom gestart met twee portalen: onze branchewinkels viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Met viaBOVAG.nl willen we er – in nauwe samenwerking met de branche - voor zorgen dat consumenten via het online kanaal terecht komen bij de BOVAG-leden. MijnOndernemersportaal.nl helpt
mobiliteitsbedrijven om succesvol te ondernemen door alles te bieden wat zij daarvoor nodig hebben. De eerste resultaten uit de markt zijn hoopgevend. Zo waarderen consumenten viaBOVAG.nl nu al zeer hoog als het gaat om aanbod, kwaliteit, betrouwbaarheid en werking van de site. De leads die viaBOVAG.nl levert aan onze zakelijke klanten, zijn de beste leads die zij krijgen. Gesteund door deze positieve resultaten zullen we ons ook de komende periode vol blijven richten op de verdere uitbouw van deze portalenstrategie.”

Vooruitblik

“De resultaten over het eerste halfjaar zijn buitengewoon positief. We realiseerden in het eerste halfjaar een bijzonder goed technisch resultaat uit verzekeringsactiviteiten en ook het resultaat op onze financieringsactiviteiten droeg positief bij. We verwachten dat de groei van de financieringsactiviteiten zich ook in de tweede helft van 2019 zal doorzetten met een positieve marge. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat een vergelijkbaar technisch resultaat in de tweede helft van 2019 geen vanzelfsprekendheid is en dat het technisch resultaat gevoelig is voor incidentele grote schaden en seizoensinvloeden. Daarbij is het goede beleggingsresultaat in het eerste halfjaar grotendeels gedreven door het resultaat op de aandelenportefeuille; dit is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van ontwikkelingen op wereldwijde aandelenmarkten. Mede gezien de politiek-economische onzekerheden - waaronder de impact van de Brexit, het handelsconflict tussen de VS en China en een teruglopende economische groei - is ook hier voorzichtigheid geboden.”

Kerncijfers

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de verzekerings-, financierings- en data-activiteiten nader toegelicht.

1. Verzekeringsactiviteiten

Het technisch resultaat uit verzekeringen steeg ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 met € 3,0 miljoen tot € 15,0 miljoen. De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) ontwikkelde zich positief en kwam in het eerste halfjaar van 2019 uit op 91,4% (eerste halfjaar 2018: 93,1%).

1.1 Geboekte premie

De geboekte premie in het eerste halfjaar van 2019 bedraagt € 249,5 miljoen en ligt daarmee € 4,4 miljoen hoger dan in het eerste
halfjaar van 2018 (eerste halfjaar 2018: € 245,1 miljoen). De omzet uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen steeg ten opzichte van 2018 met € 12,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal verzekerden en een stijging van de gemiddelde premie per verzekerde. Hiertegenover staat een daling van € 8,4 miljoen premie in niet-strategische portefeuilles (zonder directe link met het BOVAG-netwerk) door een weloverwogen afbouw van deze verzekeringsrisico’s.

1.2 Schadelast

De netto schadelast (na herverzekering) in het eerste halfjaar van 2019 bedraagt 59,7% van de netto verdiende premie (eerste halfjaar 2018: 66,9%). De schadelast in het eerste halfjaar van 2019 ontwikkelde zich gunstiger dan voorgaand jaar. In het eerste halfjaar van 2019 werd Bovemij – in tegenstelling tot het eerste halfjaar van 2018 – slechts beperkt getroffen door omvangrijke stormschaden. Daarnaast verbeterde de schadelast als gevolg van in eerdere jaren ingezette rendementsmaatregelen.

1.3 Kosten

De kostenratio in het eerste halfjaar van 2019 is met 5,6% toegenomen tot 31,8% (eerste halfjaar 2018: 26,2%). De kosten bestaan uit beheerskosten en acquisitiekosten (externe provisie). De stijging is zowel het gevolg van incidentele kosten die volgen uit de overname en integratie van het 50% belang in CBM B.V. als van incidentele kosten in verband met het incidentenonderzoek, waaronder ook begrepen de kosten die volgen uit de uitvoering van het daarmee samenhangende verbeterplan.

1.4 Beleggingen

Het beleggingsresultaat in het eerste halfjaar van 2019 bedraagt € 7,4 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 0,8 miljoen). Het gunstige beursklimaat resulteerde in het eerste halfjaar van 2019 in een positief resultaat van € 5,9 miljoen op de aandelenportefeuille van Bovemij. Het resultaat op aandelen is daarmee € 6,1 miljoen hoger dan over het eerste halfjaar van 2018. De strategische beleggingsmix bleef ongewijzigd. Bovemij houdt nog altijd een aanzienlijk deel van haar beleggingen liquide; op deze liquiditeiten is de rentevoet op dit moment 0,3% negatief.

1.5 Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij daalde in het eerste halfjaar van 2019 tot een niveau van 171% (eind 2018: 176%). Onderliggend nam het wettelijk vereist aan te houden kapitaal met € 8,0 miljoen toe naar € 109,0 miljoen en steeg het beschikbaar eigen vermogen (onder Solvency II grondslagen) met € 8,6 miljoen tot € 185,9 miljoen.

2. Financieringsactiviteiten

Op 30 juni 2019 financiert Bovemij in totaal 19.478 voertuigen met een boekwaarde van € 309 miljoen. Dit is een toename van 29% ten opzichte van 30 juni 2018 toen de boekwaarde € 239 miljoen bedroeg. Het resultaat voor belastingen uit financieringsactiviteiten bedraagt in het eerste halfjaar van 2019 € 1,1 miljoen en is daarmee fors toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 toen een resultaat voor belastingen € 0,1 miljoen werd gerealiseerd. De verbetering van dit resultaat is het gevolg van een stijgende brutomarge in combinatie met een verbeterende efficiëntie van de operationele processen.

3. Data-activiteiten

3.1 RDC

Na de acquisitie in 2017 van RDC zijn in 2018 vervolgstappen gezet in de transformatie van RDC tot leverancier van data-intelligente oplossingen voor de mobiliteitsbranche. Deze transitie zal ook in 2019 en 2020 doorzetten. RDC levert een belangrijke bijdrage aan de twee nieuwe portalen, te weten viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Het resultaat van RDC in het eerste halfjaar van 2019 is nihil en is daarmee nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

3.2 viaBOVAG.nl

In de eerste helft van 2018 hebben BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsportaal viaBOVAG.nl gelanceerd. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de onderneming. Inmiddels bieden BOVAG-bedrijven 75.000 voertuigen aan op viaBOVAG.nl. Het aantal unieke bezoekers en de grote waardering tonen aan dat het portaal aanslaat bij het publiek. Door het unieke aanbod van uitsluitend betrouwbare occasions is de lead-conversie-ratio (de kwaliteit van de leads voor de aangesloten bedrijven) ongekend hoog. De komende jaren zal het bestaande aanbod dat nu nog enkel uit gebruikte auto’s bestaat stapsgewijs worden uitgebreid met andere vormen van mobiliteit en gerelateerde financiële diensten.

3.3 mijnOndernemersportaal.nl

In de tweede helft van 2018 is mijnOndernemersportaal.nl live gegaan. Dit portaal is gericht op het verhogen van de omzet van aangesloten BOVAG-bedrijven. Zo’n 5.500 BOVAG-bedrijven zijn aangesloten op het portaal dat in de komende jaren in samenwerking met BOVAG verder zal worden doorontwikkeld.

Disclaimer

Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik. Bovemij heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van dit persbericht. Toch is het mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, aannames en verwachtingen van toekomstige prestaties, waarbij rekening is gehouden met informatie die beschikbaar was voor Bovemij op het moment van opstellen van dit bericht. Bovemij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dit persbericht in het geval informatie onjuist of onvolledig is.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

2
3
4
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.