Bovemij kijkt terug op een succesvol jaar

Bovemij heeft in 2017 een resultaat voor belastingen van € 27,7 miljoen behaald; zo’n € 10 miljoen (58%) meer dan in 2016. Een aanzienlijk gedeelte van de winst van Bovemij vloeit direct terug naar de branche. Aan de aandeelhouders uit de branche - waaronder grootaandeelhouder BOVAG - wordt € 6,5 miljoen aan dividend uitgekeerd.

De premiegroei van het verzekeringsbedrijf bedroeg in 2017 10%, waardoor de totale brutopremie op
€ 369,0 miljoen uitkwam; de Solvency II-ratio bleef met 185% ruim toereikend. De uitgezette financieringen via het financieringsbedrijf groeiden met 55% tot € 197,7 miljoen. En in haar eerste volle jaar als onderdeel van de Bovemij-familie speelde RDC direct een belangrijke rol als het databedrijf van de branche. Het bedrijf bouwde viaBOVAG, het online mobiliteitsplatform voor en door de BOVAG-leden, en was nauw betrokken bij de bouw van het Ondernemersportaal, het online platform voor onze zakelijke klanten waar we via data kansen creëren voor onze ondernemers. Beide portalen worden in 2018 gelanceerd.

René Leander, voorzitter van de Raad van Bestuur, is zeer tevreden met het resultaat: ‘We zijn er in 2017 opnieuw in geslaagd om zowel goede winstcijfers en mooie groei te laten zien als onze stabiele financiële basis te behouden. We bouwen al een aantal jaren aan de transformatie van ons bedrijf met als doel om leidend financieel- en datadienstverlener in mobiliteit te worden. Terwijl wij ons met bijvoorbeeld viaBOVAG en ons nieuw te lanceren Ondernemersportaal klaar maken voor de toekomst waarin we onze klanten nog beter helpen succesvol te ondernemen, gaan alle andere zaken wel gewoon door. We zijn er als Raad van Bestuur trots op dat het onze collega’s met veel succes lukt om die verschillende doelstellingen te behalen.’

Financiële hoofdpunten 2017

Groei
De premieomzet van het verzekeringsbedrijf liet in 2017 opnieuw een stijging zien. De geboekte premie kwam uit op € 369,0 miljoen; een stijging van € 33 miljoen (ofwel 10%) ten opzichte van 2016 (€ 335,6 miljoen). Exclusief eenmalige posten bedroeg de groei 7%. Het financieringsbedrijf groeide in 2017 nog sterker, met 55%. Eind 2017 bedroeg het bedrag van de uitgezette financieringen in totaal € 197,7 miljoen (2016: € 127,6 miljoen). De omzet van het databedrijf bleef stabiel. Daarbij is een duidelijke beweging zichtbaar van software-oplossingen naar data-oplossingen.

Resultaat
Het resultaat voor belastingen steeg ten opzichte van 2016 met € 10 miljoen tot € 27,7 miljoen. Na aftrek van vennootschapsbelasting bedroeg het nettoresultaat over 2017 € 21,5 miljoen (2016: € 13,2 miljoen). Dit goede resultaat is in belangrijke mate te danken aan een duidelijke verbetering van het technisch resultaat. Het beleggingsresultaat steeg met per saldo €4,2 miljoen tot €14,7 miljoen. De afgelopen jaren heeft Bovemij veel aandacht gehad voor risicomanagement. Ook bleven ons dit jaar extreem grote schaden, zoals we die in 2016 hadden, bespaard.

Balans en solvabiliteit
In 2017 is het balanstotaal met 11% gestegen naar € 679,3 miljoen (2016: € 611,8 miljoen). Deze stijging is met name ontstaan door de groei van de uitstaande financieringen vanuit financial lease, de stijging van de technische voorzieningen en de toevoeging van het resultaat – na aftrek van het uitgekeerde dividend – aan het eigen vermogen.

De solvabiliteit van Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbare eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2017 net als vorig jaar uitgekomen op 185%. Ondanks de sterke groei van de onderneming bleef de solvabiliteit daarmee ruim toereikend.

Vooruitzichten

Bovemij wil de enorme uitdagingen die wij voor ons zien, blijven omzetten in succes. De sleutel voor dit succes ligt in de co-productie en intensieve samenwerking met ondernemers in de branche en met BOVAG. De noodzakelijke ingrediënten om dit de komende jaren voor elkaar te krijgen zijn in ruime mate aanwezig. Iedereen in Nederland is immers klant van BOVAG.

Ook in een snel veranderende digitale wereld zijn wij gezamenlijk in staat de consument te voorzien van alle gewenste vormen van mobiliteit. We stellen onszelf als doel om de komende jaren ons belang voor de branche fors te laten toenemen en uit te groeien tot leidend financieel- en datadienstverlener in mobiliteit.

Wij bedanken graag iedereen die het ons mogelijk heeft gemaakt 2017 succesvol af te sluiten. Dit geldt in het bijzonder voor onze klanten, BOVAG-leden, BOVAG, partners, certificaathouders en alle medewerkers van Bovemij.

Raad van Bestuur Bovemij
René Leander, voorzitter
Hans Wittenberg, vicevoorzitter
Coen Post, lid
Renate Leander, lid

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

2
3
4
Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.