Bovemij boekt solide resultaten uit bedrijfsvoering met een lager beleggingsresultaat

NIJMEGEN, 19 augustus 2022 - Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, behaalt in de eerste helft van 2022 een solide resultaat van € 22,2 miljoen uit haar bedrijfsvoering. Dat is ruim boven het niveau voor corona. Stijgende rentes en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat hebben geleid tot een negatief rendement op beleggingen van 5%. Het resultaat voor belastingen over het eerste halfjaar van 2022 komt daarmee op -/- € 5,0 miljoen. De solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf is met 204% gezond.

  • Goede resultaten uit bedrijfsvoering over het eerste halfjaar ter grootte van € 22,2 miljoen, ruim boven het niveau voor corona
  • Combined ratio met 83,8% op een goed niveau (H1 2021: 76,7%)
  • Stijgende rente en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat hebben geleid tot een negatief rendement op beleggingen van 5%
  • Resultaat voor belastingen komt uit op -/- € 5,0 miljoen, volledig toe te schrijven aan het lagere resultaat uit beleggingen
  • Gezonde solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf van 204%

Hans Coffeng (CEO):

‘In de eerste helft van 2022 hebben we goede operationele resultaten behaald, ruim boven het niveau van voor corona. Wel is ons beleggingsresultaat in het eerste half jaar negatief beïnvloed door het verslechterende beursklimaat, stijgende rentes en hogere inflatie, mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen. Hierdoor komt het resultaat voor belastingen uit op -/- € 5,0 miljoen.’

‘Op strategisch vlak zijn belangrijke stappen gezet. In het voorjaar is Bovemij Zakelijke Verzekeringen overgegaan op een nieuw automatiseringssysteem, met nieuwe mogelijkheden voor digitale toepassingen. Ook zijn er nieuwe producten geïntroduceerd. Zo kwam ENRA met de verlengde fietsgarantie die de groei van fietsverzekeringen ondersteunt. Autotrust zag haar activiteiten toenemen door een verlenging naar 12 maanden van de BOVAG Garantie. En ook op het gebied van autovoorraadfinanciering zijn de eerste contracten afgesloten. Tenslotte steunt Bovemij de carrosseriebedrijven met een tegemoetkoming per schadeherstel voor de flink hogere energiekosten.’

Ageeth Bakker (CFRO):

‘Het technisch resultaat uit verzekeringen is de basis van ons resultaat en ligt op een goed niveau aan het einde van het eerste halfjaar van 2022. De stormschades van eerder dit jaar hebben door de herverzekering ervan een beperkte invloed op het operationeel resultaat.’

‘De stijgende rente en dalende beurskoersen hebben impact op de marktwaarde van onze beleggingen in aandelen, hypotheken en staatsobligaties, en daarmee op het resultaat omdat de beleggingen tegen de actuele marktwaarde worden geboekt. Dit leidt bij flinke marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat, zoals we die ook in 2021 hebben kunnen waarnemen toen ons beleggingsresultaat positief werd beïnvloed als gevolg van juist sterk gestegen beurskoersen.’

‘Inherent aan de wijze waarop we onze beleggingsportefeuille hebben opgebouwd, heeft de stijgende rente enkel een negatief effect op het resultaat en nagenoeg geen impact op de ontwikkeling van de solvabiliteit. Daarnaast heeft de stijgende rente slechts een tijdelijk effect op de marktwaarde van de hypotheken en staatsobligaties die zichzelf met de tijd corrigeert naarmate de einddatum van de huidige hypotheken en staatsobligaties dichterbij komt.’

‘Onze financiële buffers zijn - ook na de succesvolle afronding van het certificateninkoopprogramma - op orde. Echter, de economische onzekerheden en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen om waakzaamheid.’

Resultaat voor belastingen

Het resultaat uit de bedrijfsvoering bedraagt € 22,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 en ligt daarmee nog steeds op een goed niveau. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 daalde het resultaat uit de bedrijfsvoering. In 2021 werd de winstgevendheid van de verzekeringsactiviteiten gunstig beïnvloed door de afgekondigde coronamaatregelen; er werd minder gereden met minder schades als gevolg. Het resultaat voor belastingen van Bovemij is in het eerste halfjaar van 2022 € 5,0 miljoen negatief (eerste halfjaar 2021: € 41,9 miljoen positief). Het verschil ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 is het gevolg van een negatief resultaat uit beleggingen van € 27,1 miljoen in 2022 versus een positief resultaat uit beleggingen van € 9,6 miljoen in 2021.

Eigen vermogen

In het eerste halfjaar van 2022 nam het eigen vermogen af met € 33,8 miljoen naar een omvang van € 221,9 miljoen per 30 juni 2022. Naast de afname met het resultaat na belastingen, daalde het eigen vermogen in het eerste halfjaar van 2022 door de inkoop van certificaten van aandelen Bovemij NV en de uitkering van het in het boekjaar 2021 toegekende en in 2022 uitgekeerde dividend.

Bruto premies

De bruto geboekte premie van Bovemij bedraagt in het eerste halfjaar van 2022 € 229,3 miljoen en ligt daarmee € 4,5 miljoen lager dan de bruto geboekte premie in het eerste halfjaar van 2021 (€ 233,8 miljoen). Genormaliseerd is de premie gestegen met € 8,6 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021. Het verschil van € 13,1 miljoen komt door een boekhoudkundig effect. In 2022 wordt een groter deel van de bruto geboekte premie gelijkmatig over het jaar verantwoord, waar deze vorig jaar grotendeels in de eerste helft van het jaar werd verantwoord.

De bruto geboekte premie neemt in 2022 met name toe in de particuliere tweewieler- en autoportefeuilles door stijgende verkoopaantallen. Daarnaast ligt de premie in de zakelijke portefeuille in 2022 op een hoger niveau dan in 2021, doordat klanten die in 2021 een zakelijk schadeverzekeringspakket (garagepolis of wagenparkverzekering) bij Bovemij afnamen, in 2021 een eenmalige korting op de jaarpremie ontvingen.

De verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar van 2022 kwam uit op € 174,6 miljoen en is daarmee € 11,3 miljoen hoger dan de verdiende premie voor eigen rekening over het eerste halfjaar van 2021. De stijging van de verdiende premie is het gevolg van groei in de portefeuilles en een afname van de herverzekeringspremies in 2022.

Combined ratio

De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) is in het eerste halfjaar van 2022 uitgekomen op 83,8% (eerste halfjaar 2021: 76,7%). De stijging van de combined ratio is het gevolg van een hogere schadelast dan het eerste halfjaar van 2021, waarin de schadelast gunstig werd beïnvloed door minder asfaltkilometers als gevolg van de coronamaatregelen. Ondanks de stijging ligt de combined ratio met 83,8% nog steeds op een goed niveau.

Resultaat beleggingen

In het eerste halfjaar van 2022 is het rendement op beleggingen 5% negatief, waarmee het beleggingsresultaat uitkomt op € 27,1 miljoen negatief (eerste halfjaar 2021: € 9,6 miljoen positief). Het negatieve resultaat uit beleggingen in het eerste halfjaar van 2022 is het gevolg van de stijgende rente op de financiële markten waardoor de staatsobligaties en hypotheekfondsen waarin door Bovemij is belegd, sterk in marktwaardering zijn gedaald. Dit betreft ongerealiseerde, tijdelijke verliezen die de komende jaren zullen worden ingelopen. Daarnaast is in het eerste halfjaar van 2022 de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij sterk gedaald als gevolg van wereldwijd dalende beurskoersen, terwijl de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij in het eerste halfjaar van 2021 juist steeg.

SCR-ratio NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is op 30 juni 2022 uitgekomen op een ratio van 204% (30 juni 2021: 195%). De toename van de solvabiliteit per 30 juni 2022 ten opzichte van 30 juni 2021 komt doordat in de tussenliggende periode het beschikbaar eigen vermogen een grotere stijging kende dan de stijging van het minimaal benodigde vermogen.

Uitstaande financieringen

Op 30 juni 2022 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen van Bovemij € 278,0 miljoen (30 juni 2021: € 316,3 miljoen). In het eerste halfjaar van 2022 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 24,0 miljoen doordat afscheid werd genomen van een aantal leasemaatschappijen en doordat het aantal nieuw ingezette financieringscontracten in het eerste halfjaar van 2022 afnam. Na de sanering van klanten met een slecht risicoprofiel in de laatste jaren, verleggen we de focus voor de komende jaren op een gezonde groei in de financieringsportefeuille.

Omzet data-activiteiten

De omzet uit data-activiteiten over het eerste halfjaar van 2022 bedraagt € 13,2 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 13,6 miljoen). Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 daalde de omzet doordat niet-strategische diensten zijn afgestoten en daardoor in 2022 geen omzet meer genereren. Gecorrigeerd voor de afgestoten diensten, nam de omzet uit data-activiteiten in het eerste halfjaar van 2022 met € 0,3 miljoen toe ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 door een hogere omzet van Autotrust en viaBOVAG.nl.

Disclaimer
Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik. Bovemij heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van dit persbericht. Toch is het mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, aannames en verwachtingen van toekomstige prestaties, waarbij rekening is gehouden met informatie die beschikbaar was voor Bovemij op het moment van opstellen van dit bericht. Bovemij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dit persbericht in het geval informatie onjuist of onvolledig is.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.