Arbowetgeving - Health, Safety & Security

Uiteraard wil je als werkgever een brand, persoonlijk ongeval of ander incident voorkomen.

Maar helaas zijn niet alle risico’s te vermijden. In Nederland gebeuren jaarlijks circa 220.000 arbeidsongevallen met letsel en/of schade. Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. BHV’ers zorgen dat er hulp wordt geboden bij incidenten, totdat brandweer, ambulance of politie ter plaatse zijn. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Het BHV-plan

De Arbeidsinspectie geeft in de branchebrochures aan dat zij de organisatie van de BHV kan inspecteren. Zij let daarbij op de zaken als bekendheid van restrisico’s, vaststelling aantal BHV’ers, het volgen van een gedegen BHV opleiding et cetera. In een BHV-plan kunnen alle zaken worden vastgelegd waarmee wordt aangetoond dat de BHV organisatie binnen uw bedrijf is geregeld volgens de wettelijke verplichtingen, zoals basisgegevens van het bedrijf, BHV-organisatie, BHV-opleidingen, BHV-materialen, procedures voor het personeel, procedures voor de BHV, instructiekaarten, plattegronden en oefeningen. Belangrijk is dat er een beheerder voor het BHV-plan wordt aangesteld die eventuele wijzigingen bewaakt en in elk geval jaarlijks toetst of bijstelling noodzakelijk is. Daarnaast dient het BHV-plan bekend te zijn bij de medewerkers, zodat iedereen weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of een ander incident. Bewaar daarom het BHV-plan op een centrale plaats, bijvoorbeeld bij de receptie. Bij een incident kan het BHV-plan dan direct worden geraadpleegd.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s en is voor ieder bedrijf met personeel verplicht. Aan de risico’s uit de RI&E is een plan gekoppeld voor het oplossen van verhoogde risico’s. Een RI&E is in een groot aantal gevallen gratis. Het enige wat het kost is de tijd om de RI&E in te vullen. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers dient de ingevulde RI&E getoetst te worden door de Arbodienst. Een van de zaken die in de RI&E behandeld wordt, is het hebben van voldoende BHV’ers. Het aantal benodigde BHV’ers is afhankelijk van de aard, grootte en ligging van het bedrijf. Het verdient de aanbeveling om de BHV’ers te verdelen over de diverse afdelingen binnen het bedrijf, bijvoorbeeld verkoop, werkplaats en administratie. In het document ‘Aan de slag met de RI&E’ (pdf) staat alles omschreven over de RI&E en hoe deze ingevuld kan worden.

Hoeveel BHV-ers heb je nodig?

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet je rekening houden met een aantal factoren: de algemene en specifieke restrisico’s (op brand en ongevallen), de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid, beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte en complexiteit van het gebouw. Bovenstaande factoren brengen in kaart welke situaties er kunnen ontstaan binnen het bedrijf. Aan de hand van deze situaties dient er een lijst opgesteld te worden welke incidenten er voorkomen hadden kunnen worden. De mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. De BHV’er moet bij alle beschreven scenario’s kunnen optreden. Het aantal BHV’ers, de taakverdeling en de BHV-procedures moeten worden afgestemd op de scenario’s die kunnen plaatsvinden.

Is jouw BHV nog actueel?

In elk bedrijf vinden veranderingen plaats. Er komt nieuw personeel en er gaat personeel weg, er worden nieuwe producten gemaakt of er vestigt zich een nieuw bedrijf naast het bedrijf. Sommige veranderingen kunnen van invloed zijn op de BHV. Het is daarom verstandig minimaal één keer per jaar het BHV-plan door te lopen en zo nodig aan te passen. De BHV checklist is bedoeld als hulpmiddel om te controleren of de belangrijkste aspecten van BHV in het bedrijf geregeld zijn. De vragen vloeien voort uit wettelijke verplichtingen. De checklist (pdf) kan gebruikt worden bij het opstellen van het BHV-plan en bij het jaarlijks bijstellen hiervan.

Onruimingsplannen en -plattegronden

Een onderdeel van de bedrijfshulpverlening is een actueel ontruimingsplan. In het ontruimingsplan zijn de procedures beschreven voor het ontruimen van het gebouw. Het plan moet niet alleen aanwezig zijn, maar ook worden geoefend zodat iedereen in geval van nood weet wat hen te doen staat. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) heeft een publicatie gemaakt welke als hulpmiddel kan worden gebruikt om toegespitst op de eigen situatie invulling te geven aan het maken van een ontruimingsplan en het opzetten van ontruimingsoefeningen. Deze publicatie is te verkrijgen in de webshop van het NIBHV. Ontruimingsplattegronden zijn vluchtroutes die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren hoe men het gebouw in geval van een noodsituatie moet verlaten. In het kader van de brandveiligheid dienen deze vluchtroutes in het gebouw aanwezig te zijn.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.