Privacyverklaring

Wanneer je overweegt bij Bovemij een verzekering af te sluiten en je ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie je bent en die je voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op je persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van je privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan we weloverwogen te werk. We willen daarbij alle verplichtingen nakomen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons oplegt. Financiële instellingen (banken en verzekeraars) hebben met het oog daarop een Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens opgesteld. Deze Gedragscode dient als leidraad bij onze activiteiten. De tekst ervan kun je downloaden via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl).

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je ons verstrekt bij de aanvraag van een verzekering worden gebruikt voor de afhandeling van je aanvraag: de beoordeling van het risico, het doen van een offerte en het sluiten van de door jou aangevraagde verzekering. 
Verwerking van de persoonsgegevens kan daarnaast andere doelen dienen, waaronder:

  • Het uitvoeren van de uit de gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.
  • Uitbreiding van de dienstverlening, vergroting van het relatiebestand en  daarmee gerelateerde activiteiten.
  • Het onderhoud van contacten met betrekking tot de verstrekking van informatie over haar producten en de verkoop ervan.
  • Het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de branche, daartoe het ondersteunen van activiteiten gericht op de voorkoming en bestrijding van fraude.
  • Het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Om de gestelde doelen te bereiken wordt op doelmatige en zorgvuldige wijze gebruik gemaakt van je persoonsgegevens.
Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Deze meldingen, waarin je verdere informatie treft met betrekking tot onze gegevensverwerking, zijn onder de meldingsnummers 1362961, 1362951, 1362948 en 1089718 opgenomen in het openbaar register dat je kunt inzien op de website van het CBP: www.cbpweb.nl.

Bijzondere gegevens en de verwerking daarvan

Gegevens waarvan de verwerking een grote inbreuk kan vormen op je persoonlijke levenssfeer omdat zij gevoelige informatie verschaffen, worden extra zorgvuldig verwerkt. Hierbij kun je denken aan medische gegevens die worden opgevraagd bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of gegevens over een strafrechtelijk verleden met het oog op een risicobeoordeling. In de Gedragscode (zie boven) kun je nalezen welke regels worden gevolgd inzake de wijze van verzamelen van dit soort gegevens, de geheimhoudingsplicht en beveiliging.

Met het oog op een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij aan de hand van de door jou verstrekte gegevens de Stichting CIS te Den Haag raadplegen. Deelnemers van de Stichting CIS kunnen ook onderling gegevens uitwisselen. Doel hiervan is, risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie ook de website: www.stichtingcis.nl.

Jouw rechten

De wet voorziet in de mogelijkheid datje ons een overzicht vraagt van jouw verwerkte persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk onjuist zijn dan kun je om aanpassing verzoeken. Onder omstandigheden en afhankelijk van het beoogde doel kun je ook verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Ook aangaande deze rechten vind je meer informatie in de Gedragscode.

Vragen?

Heb je vragen met betrekking tot ons privacybeleid en onze werkwijze op dit gebied, neem dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Je kunt je vraag richten aan onze contactpersoon Cbp, afdeling Verzekeringstechniek.
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je deze indienen bij de directie van Bovemij.