Bovemij maakt resultaten 2018 bekend

Bovemij heeft in 2018 een operationeel resultaat na belastingen van € 12,1 miljoen behaald (2017: € 21,5 miljoen). De daling van het operationeel resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door € 13,7 miljoen lagere beleggingsresultaten dan in 2017 (2018: € 0,1 miljoen negatief; 2017: € 13,6 miljoen positief).

In 2018 is voor een bedrag van € 7,5 miljoen (na belastingen) aan bijzondere lasten verantwoord voor de afkoop van de onvoorwaardelijk pensioenindexatie bij de overgang naar een beschikbare premieregeling. De nieuwe pensioenregeling is op 1 januari 2019 ingegaan en leidt tot duidelijk lagere en stabielere pensioenlasten in de komende jaren.

1. Verzekeringsactiviteiten

1.1 Geboekte premie

De bruto geboekte premie van Bovemij is in 2018 met € 6,6 miljoen (1,8%) gestegen naar € 375,6 miljoen (2017: € 369,0 miljoen). De premiegroei is gerealiseerd in de (strategische) portefeuilles met een directe link met het BOVAG-netwerk. Het premieaandeel in de niet strategische portefeuilles daalde door een weloverwogen afbouw van deze verzekeringsrisico’s, die ook in 2019 wordt voortgezet.

1.2 Schadelast

Het netto schadepercentage liep in 2018 licht op naar 69,2% (2017: 68,0%). Onderliggend nam het netto schadepercentage op motorrijtuigen aansprakelijkheid (WAM) in 2018 toe met maar liefst 16,8 procentpunt naar 96,5% (2017: 79,7%). Het rendement op WAM-verzekeringen staat al jaren marktbreed onder druk als gevolg van toenemende kosten voor letselschaden en een te lage premie. Tegenover het negatieve resultaat op WAM staat een positief resultaat en een verbetering van het schadepercentage op cascoverzekeringen – die vaak in combinatie met WAM worden verkocht – naar 54,8% (2017: 59,4%). Het resultaat op cascoverzekeringen verbeterde mede door een verbetering van het rendement op fietsverzekeringen. Door de stijging van het schadepercentage, nam de combined ratio in 2018 toe naar 95.9% (2017: 94,6%).

1.3 Kosten

De bedrijfskosten – bestaande uit beheers-, personeels- en acquisitiekosten – bleven in 2018 stabiel als percentage van de verdiende premie (2018: 26,8%, 2017: 26,7%). De acquisitiekosten daalden in 2018 naar 15,9% van de netto verdiende premie (2017: 16,8%). De beheers- en personeelskosten stegen in 2018 naar 10,8% van de netto verdiende premie (2017: 9,8%).

1.4 Beleggingen

Het beleggingsresultaat is in 2018 € 0,1 miljoen negatief (2017: € 13,6 miljoen positief). De strategische beleggingsportefeuille van Bovemij bleef in 2018 ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Door het zwakke beursjaar in 2018, zeker in vergelijking met het sterke beursjaar 2017, nam het resultaat op aandelen in 2018 met € 10,7 miljoen af naar € 4,1 miljoen negatief. Daarnaast was Bovemij in 2018 genoodzaakt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid te vormen op uitstaande leningen ten bedrage van € 0,8 miljoen. Bovemij is nog altijd overwogen liquide (2018: € 214,3 miljoen, 2017: € 207,3 miljoen). De opbrengsten uit liquiditeiten waren per saldo € 0,4 miljoen negatief. Dit doordat de bankrente het gehele jaar onder nul lag.

1.5 Solvabiliteit

Als gevolg van het vervallen van het DNB-groepstoezicht is Bovemij niet langer gehouden de solvabiliteitsratio zowel voor de groep (Bovemij N.V.) als voor de verzekeraar (N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij) vast te stellen. Bij de berekening van de solvabiliteit wordt uitgegaan van het beschikbare standaardmodel.

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2018 uitgekomen op 176% (2017: 190%). De solvabiliteit daalde door een afname van het beschikbaar eigen vermogen doordat N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij vanuit de ruime solvabiliteitspositie eind 2017 extra dividend heeft uitgekeerd dat voor de verdere ontwikkeling van de overige activiteiten van Bovemij is aangewend. Voor een toelichting op de solvabiliteit verwijzen wij naar het Verslag inzake de Solvabiliteit en de Financiële Toestand dat beschikbaar is op de website van Bovemij.

2. Financieringsactiviteiten

Ultimo 2018 is het aantal gefinancierde voertuigen met 32,4% toegenomen tot 17.130 (2017: 12.934 gefinancierde voertuigen). Deze gefinancierde voertuigen vertegenwoordigen gezamenlijk een boekwaarde van € 262,4 miljoen aan uitstaande financieringen (2017: € 197,7 miljoen).

Het resultaat voor belastingen uit Financieringen nam toe tot € 1,3 miljoen (2017: € 0,2 miljoen). Ten opzichte van 2017 verbeterden zowel de gemiddelde brutomarge als de gemiddelde beheerskosten per contract. In 2019 wordt een verdere verbetering van de winstgevendheid verwacht.

Medio 2018 is een nieuwe financieringsronde met het consortium van banken succesvol afgerond. Begin 2019 is dit consortium verder uitgebreid met Rabobank waardoor de financiering van de stevige groeiambities voor de komende tijd is veilig gesteld.

3. Data-activiteiten

3.1 RDC

Na de acquisitie van RDC in 2017 zijn in de eerste helft van 2018 vervolgstappen gezet in de transformatie van RDC tot leverancier van data-intelligente oplossingen voor de mobiliteitsbranche. In 2018 daalde het resultaat voor belastingen naar € 0,3 miljoen negatief, ten opzichte van een positief resultaat van € 0,5 miljoen in 2017. Het resultaat daalde door investeringen die noodzakelijk zijn om de transformatie naar leverancier van data-intelligente oplossingen te realiseren. De verwachting is dat deze hogere kosten op termijn worden terugverdiend met een verbetering in brutomarge en winstgevendheid.

3.2 viaBOVAG.nl

In de eerste helft van 2018 hebben BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsportaal viaBOVAG.nl gelanceerd. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BOVAG Bovemij Platform BV.

In 2018 is aanzienlijk geïnvesteerd om het portaal te bouwen en zijn er marketingkosten gemaakt om de naamsbekendheid voor het portaal te vergroten. Eind 2018 zijn er circa 1.900 BOVAG bedrijfsvestigingen aangesloten die samen inmiddels ruim 70.000 voertuigen aanbieden op viaBOVAG.nl. Het aantal unieke bezoekers laat zien dat het portaal aanslaat bij het publiek. Doordat er pas vanaf 2019 omzet in rekening wordt gebracht, is er in 2018 een aanloopverlies verantwoord.

4. Dividendvoorstel

Aan de algemene vergadering van 17 mei wordt voorgesteld om 30% van het operationeel resultaat na belasting uit te keren als dividend. Het voorgestelde dividend bedraagt € 3,7 miljoen (2017: € 6,5 miljoen). Dit komt neer op € 0,36 per (certificaat van een) gewoon aandeel (2017: € 0,64).

5. Vooruitzichten

In maart brachten we naar buiten dat bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf van Bovemij complianceregels zijn overtreden. Vooruitlopend op de definitieve uitkomst van het door de Raad van Commissarissen ingestelde onderzoek, zijn versneld de nodige maatregelen genomen, waaronder invoering van nog striktere interne procedures en verscherpt toezicht ten behoeve van compliance, integriteit en beheersing van risico’s. In het verslag van de Raad van Commissarissen, als onderdeel van het jaarverslag, is dit nader toegelicht.

Voor 2019 verwacht Bovemij een stijging van de omzet uit bedrijfsmatige en consumentenverzekeringen. De sanering van de volmacht- en inkomensportefeuille (voor zover branchevreemd) zal doorzetten. De financieringsportefeuille zal naar verwachting in een vergelijkbaar tempo doorstijgen. Het komend jaar wordt in nauwe samenwerking met BOVAG vol ingezet op de verdere uitbouw van de portalenstrategie via onze branchewinkels viaBOVAG.nl en mijnOndernemersportaal.nl. Deze twee portalen, in combinatie met het verzekerings-, data- en financieringsbedrijf, bieden Bovemij en de branche een unieke kans voor verdere groei en rendement.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.