Bovemij boekt positief nettoresultaat onder uitdagende marktomstandigheden

NIJMEGEN, 18 augustus 2023 – Bovemij, dienstverlener van en voor de mobiliteitsbranche, behaalt in de eerste helft van 2023 een positief nettoresultaat van € 11,7 miljoen. De omzet is gegroeid, maar het resultaat uit bedrijfsvoering staat onder druk door marktbrede ontwikkelingen en bedraagt € 4,0 miljoen. Redenen zijn onder andere meer schades, hogere herstelkosten door inflatie, toename in diefstal van elektrische fietsen, hogere kosten door digitalisering en hogere personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De AFM en DNB hebben hun voorgenomen boetes ingetrokken. De toezichtrechtelijke onderzoeken naar compliance issues uit het verleden zijn hiermee definitief afgerond en de voorziening van € 3,75 miljoen valt vrij.

  • Positief nettoresultaat in het eerste halfjaar van € 11,7 miljoen (H1 2022: -/- € 3,8 miljoen) vooral door beter rendement op beleggingen.
  • Omzet groeit, maar resultaat uit bedrijfsvoering staat met € 4,0 miljoen onder druk door marktbrede ontwikkelingen (H1 2022: € 22,2 miljoen).
  • Combined ratio stijgt naar 95,9% door inflatie en landelijke stijging van fietsendiefstal (H1 2022: 83,8%).
  • Solvabiliteitsratio van het verzekeringsbedrijf is met 192% zeer gezond (H1 2022: 204%).
  • Onderzoeken naar compliance issues uit het verleden zijn afgerond: voorgenomen boetes AFM en DNB ingetrokken, voorziening van € 3,75 miljoen valt vrij.


Hans Coffeng (CEO):

‘Het positieve nettoresultaat in de eerste helft van dit jaar is een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Onze omzet is gestegen, maar verschillende marktbrede ontwikkelingen zetten het resultaat uit onze bedrijfsvoering onder druk. De asfaltkilometers zijn weer op het oude niveau en daarmee ook het aantal schades. Deze werden in 2022 nog gunstig beïnvloed door de coronamaatregelen. De herstelkosten zijn, door de hoge inflatie gestegen en deze zijn, mede als gevolg van de toegenomen concurrentie in de markt van onder meer zakelijke bedrijfswagenparken, maar ten dele vertaald naar hogere premies. Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de fietsmarkt. Door de stijging van diefstal van elektrische fietsen hebben we de premies verhoogd. Het gaat echter veelal om meerjarige contracten en het duurt dus enige tijd voordat de positieve impact hiervan zichtbaar wordt. Een derde factor is een stijging van kosten. Deze combinatie van factoren is terug te zien in een gestegen combined ratio van 95,9%. Naast het verhogen van de premies onderzoeken we of onze polisvoorwaarden aanscherping behoeven. Vanzelfsprekend blijven we kritisch naar onze kosten en investeringen kijken, maar het is van belang om te blijven investeren in het moderniseren en digitaliseren van onze organisatie. Het duurt langer dan voorzien voordat we hier de vruchten van kunnen plukken.’

‘We zijn blij dat we de compliance issues uit het verleden definitief achter ons kunnen laten. De AFM en DNB hebben de voorgenomen boetes aan Bovemij ingetrokken, al blijven beide toezichthouders van mening dat Bovemij in de periode tussen 2014 en 2019 compliance regels heeft overtreden. Nadat we de onregelmatigheden zelf hadden geconstateerd, hebben we in 2019 direct verbetermaatregelen doorgevoerd om herhaling in de toekomst te voorkomen. Eerder had DNB al laten weten dat deze in opzet voldoende waren. Nu de AFM en DNB een punt achter hun onderzoeken hebben gezet, kan Bovemij deze dossiers achter zich laten en zich volledig richten op de toekomst.’

Kerncijfers

Resultaat beleggingen

In het eerste halfjaar van 2023 is het totale rendement op beleggingen 2,1%, waarmee het positieve beleggingsresultaat uitkomt op € 11,0 miljoen (H1 2022: -/- € 27,1 miljoen). Dit is met name het gevolg van gestegen aandelenkoersen gedurende het eerste halfjaar van 2023. De obligatie- en de hypotheekportefeuilles laten in het eerste halfjaar 2023 ook een positief resultaat zien.

Resultaat voor belastingen

Het resultaat voor belastingen komt in het eerste halfjaar van 2023 uit op € 15,0 miljoen (H1 2022: -/- € 5,0 miljoen). De toename van het resultaat met € 20,0 miljoen ten opzichte van 2022 komt door hogere resultaten uit beleggingen van € 38,1 miljoen en een daling van het resultaat uit bedrijfsvoering met € 18,1 miljoen.

Bruto premies

De bruto premies zijn in de eerste helft van 2023 met 1,2% gestegen tot € 232,0 miljoen (H1 2022: €229,3 miljoen). Bij deze stijging moet rekening worden gehouden met een nieuwe systematiek van factureren van onze fietsverzekeringen in Duitsland. Bij een gelijkblijvende systematiek zouden de bruto premies met 3,4% zijn gestegen. De voornaamste groei zat bij fietsverzekeringen (ENRA) en de autoverzekeringen die via het dealerkanaal worden verkocht.

Combined ratio

De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) is in het eerste halfjaar van 2023 uitgekomen op 95,9% (H1 2022: 83,8%). De stijging van de combined ratio kent diverse oorzaken. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door meer schademeldingen door toegenomen asfaltkilometers en hogere gemiddelde schadebedragen per schademelding vanwege de gestegen inflatie, en door de landelijke stijging van fietsdiefstallen. Ook de stijging van de kosten voor modernisering en digitalisering van de organisatie draagt bij aan een hogere combined ratio.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij wordt uitgedrukt als het percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, per 30 juni 2023 192% (30 juni 2022: 204%) en blijft daarmee ruim boven het streefniveau van Bovemij. De afname van de solvabiliteit per 30 juni 2023 hangt samen met de daling van het beschikbare eigen vermogen.

Uitstaande financieringen

Op 30 juni 2023 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen van Bovemij € 246 miljoen (30 juni 2022: € 278 miljoen). In het eerste halfjaar van 2023 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 14 miljoen dit is het effect van de sanering in de afgelopen jaren. Naast de bestaande producten is recent een nieuw product geïntroduceerd, dit betreft White Label lease, een financial en operational lease product voor klanten met een kleinere omvang.

Omzet overige activiteiten

De omzet uit overige activiteiten bestaat uit dienstverlening op het gebied van garanties, data en platformen. Over het eerste halfjaar van 2023 bedraagt de omzet € 15,1 miljoen (H1 2022: € 13,2 miljoen). Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 steeg de omzet bij Autotrust van € 1,2 miljoen door nieuwe contracten mede door de wijziging van de wettelijke garantie van 6 naar 12 maanden. De overige groei komt door prijsaanpassingen bij viaBOVAG.nl en uit extra omzet vanuit de data-activiteiten.

Disclaimer
Op de in dit bericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast en er heeft geen beperkte beoordeling door een accountant plaatsgevonden. Dit bericht bevat koersgevoelige informatie en dus voorwetenschap in de zin van artikel 7 van de verordening marktmisbruik. Bovemij heeft alle redelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van dit persbericht. Toch is het mogelijk dat de informatie in dit bericht onvolledig of onjuist is. De informatie in dit persbericht kan ook (mede) gebaseerd zijn op overtuigingen, aannames en verwachtingen van toekomstige prestaties, waarbij rekening is gehouden met informatie die beschikbaar was voor Bovemij op het moment van opstellen van dit bericht. Bovemij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van dit persbericht in het geval informatie onjuist en/of onvolledig is.

Nog niet gevonden wat je zocht?

Of stel je vraag via…

Heb je een vraag?
Neem dan contact met mij op of met een van mijn collega's.